O knižnici

Knižnica vznikla v roku 2004 ako knižnica Bratislavskej vysokej školy práva (BVŠP) v Bratislave. Zmena názvu VŠ        v r. 2010 podmienila aj zmenu názvu knižnice na Akademická knižnica Paneurópskej vysokej školy (ďalej AK PEVŠ).

Je ústrednou knižnicou a  informačným pracoviskom Paneurópskej vysokej školy. Jej poslaním je vytvárať priaznivé prostredie pre používateľov, aktívne podporovať celoživotné vzdelávanie, štúdium a vedecké bádanie na PEVŠ a byť tvorivým partnerom v týchto procesoch. So súhlasom zriaďovateľa je prístupná aj odbornej verejnosti.

Ústredná knižnica poskytuje svoje služby na pracoviskách:
Bratislava, Ružinov – Tomášikova 20, prízemie
Bratislava, Petržalka – Tematínska 10, suterén

Profil knižničného fondu
AK PEVŠ buduje od r. 2004 univerzálny fond dokumentov v tlačenej a elektronickej forme v súlade s obsahovou profiláciou študijných vedných odborov ponúkaných na PEVŠ. Získava ho výberovo a systematicky rôznymi akvizičnými metódami – kúpou, edičnou činnosťou, výmenou a darmi. K profilovým odborom patria najmä právo, ekonómia a obchod, informačná veda, masmédiá a psychológia, ktoré dopĺňajú ich príbuzné a aplikované spoločenskovedné odbory.

Zbierky dokumentov v tlačenej forme tvorí dnes viac ako 15 200 knižničných jednotiek. Sú prístupné formou voľného výberu, s výnimkou fondu špeciálnych dokumentov a starších, menej využívaných dokumentov, ktoré sú umiestnené v knižničnom sklade a sú dostupné na vyžiadanie.

Obsahovú a typologickú skladbu knižničného fondu tvorí:

odborná knižná literatúra

  • 9000 zväzkov (približne 4900 titulov) monografií, učebníc, ročeniek, encyklopédií, vestníkov, legislatívnych dokumentov... ;

periodická literatúra

  • 130 titulov domácich a zahraničných periodík;

záverečné a kvalifikačné práce

  • 4600 zväzkov v tlačenej forme, takmer celá zbierka je prístupná aj v digitalizovanej podobe (v súlade s licenčnými zmluvami);

špeciálne dokumenty

  • databáza Evidencie publikačnej činnosti vedeckých a pedagogických pracovníkov PEVŠ ponúka 2200 titulov dokumentov, z toho 1400 titulov s plnými textami knižnica uchováva a sprístupňuje v tlačenej forme a 1200 aj v digitalizovanej podobe;

licencované elektronické zdroje

  • databáza ProQuest Central - 19 370 zdrojov prevažne periodickej literatúry, z toho 13 010 s plnými textami;

voľne dostupné elektronické zdroje

  • sú vytvárané AK PEVŠ v rámci realizovaných bibliografických a knižnično-informačných služieb: 
    * súborný on-line katalóg knižnice PEVŠ, prepojený s interne budovaným repozitárom digitalizovaných dokumentov 
    * adresár on-line katalógov doporučených knižníc a voľne prístupných elektronických zdrojov na internete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naspäť hore