Organizačná štruktura

Vedecká rada

Predseda

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., rektor Paneurópskej vysokej školy

 

Interní členovia Vedeckej rady PEVŠ

doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc., Fakulta práva PEVŠ
Ing. Zuzana Vincúrová, PhD., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., Fakulta práva PEVŠ
doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA, Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D, Fakulta masmédií PEVŠ,
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc., Fakulta informatiky PEVŠ
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD., Fakulta psychológie PEVŠ
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., Fakulta práva PEVŠ
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Fakulta práva PEVŠ
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., Fakulta práva PEVŠ
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., Fakulta práva PEVŠ
prof. Ing. Eva Cihelková, PhD., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., Fakulta masmédií PEVŠ
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD., Fakulta masmédií PEVŠ
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr., Fakulta masmédií PEVŠ
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.,Fakulta psychológie PEVŠ
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD., Fakulta psychológie PEVŠ
prof. PhDr. Marina Mikulajová, CSc., Fakulta psychológie PEVŠ
doc. PhDr. Vladimír Palko, PhD.,Fakulta Informatiky PEVŠ

 

Externí členovia Vedeckej rady PEVŠ

prof. h.c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Karlova univerzita Praha
prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. MŠVVaŠ SR Bratislava
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.,Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. Mgr.Art Božidara Turzonovová, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosťujúca profesorka, Ekonomický ústav SAV, Bratislava
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., Vysoká škola podnikání a práva,
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave
Ing. Radan Jünger, Predseda predstavenstva Akademické Aliance a.s.,
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., Fakulta práva PEVŠ