Podmienky prijatia

Prijímacie konanie na akademický rok 2016/2017

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na Fakultu informatiky PEVŠ, v dennej i externej forme štúdia, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Na 1. stupeň vysokoškolského štúdia prijímame: 

  • na základe absolvovania prijímacích pohovorov
  • na základe výsledkov sútaže o cenu dekana
  • na základe žiadosti o prestup

NA ZÁKLADE ABSOLVOVANIA PRIJÍMACÍCH POHOVOROV


Prijímacie pohovory pozostávajú z informatívneho pohovoru zo všeobecného prehľadu z informatiky.

S uchádzačmi, ktorých priemer známok na maturitnom vysvedčení nepresahuje 2.5, sa vykoná informatívny pohovor formou zaslaného emailu s otázkami, na ktoré uchádzači odpovedajú. Cieľom otázok je okrem iného aj zistiť, odkiaľ uchádzači čerpali informácie o možnosti štúdia na Fakulte informatiky PEVŠ, o ktoré predmety sa na strednej škole najviac zaujímali, prípadne či sa stretli s niektorými znalosťami dôležitými pre informatiku.

S uchádzačmi, ktorých priemer známok na maturitnom vysvedčení je vyšší ako 2.5, sa vykoná osobný pohovor na Fakulte informatiky PEVŠ s obdobnými otázkami.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacej skúšky bude uchádzač oboznámený písomne.

NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV SÚTAŽE O CENU DEKANA


Dekan fakulty PEVŠ môže na bakalárske štúdium prijať uchádzača, ktorý sa v súlade so Štatútom sútaže "Myšlienka" o Cenu dekana Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy umiestnil na 1., 2. a 3. mieste uvedenej sútaže. 

Uchádzač, ktorý sa umiestnil na 1., 2. a 3. mieste uvedenej súťaže, musí súčasne spĺňať nasledujúce podmienky:

  1. získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a
  2. podanie elektronickej prihlášky na vysokoškolské bakalárske štúdium - prvý stupeň v riadnom termíne určenom na podávanie prihlášok.

Prihláška musí obsahovať maturitné vysvedčenie (úradne overená fotokópia; ak uchádzači maturujú v tom istom školskom roku ako vykonávajú prijímaciu skúšku, predložia maturitné vysvedčenie najneskôr v deň prijímacej skúšky), životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie vo výške 20 eur.

Uchádzač prijímaný na štúdium podľa tohto ustanovenia nie je povinný zúčastnit sa prijímacieho pohovoru.

NA ZÁKLADE ŽIADOSTI O PRESTUP


Dekan Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy môže na štúdium prijať uchádzača, ktorý má v čase podania žiadosti súčasne status riadneho študenta na inej príbuznej fakulte informatiky v Slovenskej republike alebo v členskom štáte Európskej únie.

Študent o prestup žiada v písomnej forme a v lehote určenej vnútornými predpismi fakulty/školy. Vo výnimočných prípadoch môže dekan o žiadosti o prestup rozhodnúť aj neskôr. K písomnej žiadosti o prijatie na štúdium na základe prestupu študent predkladá ďalšie dokumenty predpísané internými predpismi fakulty/školy najneskôr ku dňu začiatku akademického roka. Súčasne so žiadosťou o prestup môže študent požiadať dekana fakulty o uznanie skúšok absolvovaných na inej fakulte a o zaradenie na štúdium do príslušného ročníka – na základe uznaných skúšok a kreditov – podľa vnútorných predpisov fakulty/školy.

POSTUP

Uchádzač si v stanovenom termíne podá elektronickú prihlášku na vysokoškolské bakalárske štúdium. Postup prijatia na štúdium je nasledovný:

1. Vyplniť prihlášku

Podľa dátumov uvedených v časti Termíny

2. Zaplatiť poplatok 20,- €

Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za prijímacie konanie.

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať.

Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

3. Zaslať poštou nasledovné prílohy

Vlastnoručne podpísaný životopis vo formáte EU.

Doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.

Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia. (Uchádzači, ktorí maturujú v aktuálnom roku zašlú po obdržaní vysvedčenia, najneskôr do 20.6. príslušného roku)

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, požiadajú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o ekvivalenciu štúdia na strednej škole v zahraničí (netýka sa uchádzačov z Českej republiky alebo štátov, s ktorými má SR uzavretú dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní). Viac informácií nájdete na stránke MŠVVaŠ SR: http://www.minedu.sk/ekvivalencia-studia-na-zakladnych-a-strednych-skolach-v-zahranici/

4. Zúčastniť sa na prijímacích pohovoroch

1.kolo v marci príslušného roku

2.kolo v máji príslušného roku

3.kolo do 30.09. príslušného roku

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie. Na základe žiadosti uchádzača o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí môže dekan uchádzača prijať alebo žiadosť odstúpiť rektorovi. Rektor potvrdí rozhodnutie dekana, zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy, alebo žiadosť v sporných prípadoch odstúpi Správnej rade.

5. Zaplatiť školné

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na fakulte a školné zaplatiť v termíne stanovenom PEVŠ.

6. Zúčastniť sa zápisu do 1. ročníka

Študenti sú informovaní o zápise do 1. ročníka. Dňom zápisu na štúdium sa uchádzač stáva študentom vysokej školy.

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

 
Naspäť hore