Podmienky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia

Podmienky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia na Fakulte psychológie PEVŠ v akademickom roku 2016/17schválené Akademickým senátom Fakulty psychológie PEVŠ dňa 14.9.2015

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej i externej forme štúdia je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou a úspešné zloženie prijímacej skúšky.

Uchádzač o bakalárske štúdium si v stanovenom termíne podá prihlášku výhradne elektronickou formou. Termín na podanie e-prihlášky a termín konania prijímacej skúšky je zverejnený tu.

Dekan fakulty môže predĺžiť termín na podávanie prihlášok, resp. určiť ďalší termín na podávanie prihlášok na štúdium a realizovať na to nadväzujúce prijímacie konanie.

Cudzinci môžu byť prijatí na štúdium s podmienkou, že preukážu znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni B2. Táto podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka.

Postup podania e-prihlášky

Fakulta psychológie neprijíma prihlášky v papierovej podobe, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Vo formulári e-prihlášky uchádzač uvedie, v ktorom jazyku (anglický/ nemecký) bude riešiť test jazykovej kompetencie.

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

  1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
  2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
  3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).
Platenie poplatku za prijímacie konanie


Poplatok za prijímaciu skúšku: 20 eur
Číslo účtu: SK5511000000002926860927, Tatrabanka, a. s. (SWIFT: TATRSKBX)
Adresa príjemcu: PEVŠ n. o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).
V prípade, že uchádzač požiada študijné oddelenie o deaktiváciu svojej zaplatenej e-prihlášky v systéme alebo sa nezúčastní prijímacej skúšky, poplatok sa nevracia.

Každý uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá kompletnú e-prihlášku a zašle poštou požadované prílohy, bude pozvaný na prijímacie skúšky.

Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:
  • notárom overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia.Uchádzači, ktorí maturujú v roku 2016, zašlúaktuálne potvrdenie o návšteve strednej školy (uchádzači môžu byť po úspešnom absolvovaní prijímacej skúšky prijatí podmienečne a právo na zápis im vznikne predložením dokladu o získaní požadovaného vzdelania). Uchádzači, ktorí maturovali na strednej škole v zahraničí, priložia maturitné vysvedčenie úradne preložené a notárom overené1.
  • v prípade zmeny priezviska sobášom, po nadobudnutí úplného stredoškolského vzdelania, sa vyžaduje overená fotokópia sobášneho listu
  • štruktúrovaný životopis v slovenskom, resp. v českom jazyku vlastnoručne podpísaný
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie 

1 Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, požiadajú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o ekvivalenciu štúdia na strednej škole v zahraničí (netýka sa uchádzačov z Českej republiky alebo štátov, s ktorými má SR uzavretú dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní). Viac informácií nájdete na stránke MŠVVaŠ SR: http://www.minedu.sk/ekvivalencia-studia-na-zakladnych-a-strednych-skolach-v-zahranici/

Obsah prijímacej skúšky a bodovanie:

Prijímacia skúška sa skladá z troch častí:
1. vedomostný test preukazujúci vedomosti zo psychológie a spoločenských vied na úrovni stredoškolského učiva Náuky o spoločnosti – maximálny počet bodov 40;
2. test všeobecných rozumových schopností zameraný na riešenie verbálnych úloh a test osobnostných predpokladov – maximálny počet bodov 40;
3. test jazykovej kompetencie v anglickom alebo nemeckom jazyku na úrovni stredoškolského učiva – maximálny počet bodov 20.
Všetky tri súčasti prijímacej skúšky majú formu testu, na ktorý sa odpovedá výberom riešenia z viacerých ponúknutých možností.

Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu získaných bodov. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacej skúšky bude uchádzač oboznámený písomne.

Okruhy tém prijímacej skúšky

Adresa na posielanie príloh k prihláške:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
Študijné oddelenie
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

Informácie o štúdiu:
Mgr. Ladislav Moravík
študijný referent
miestnosť č. 0.06
tel.: +421 2 4820 8871
mail:

Úradné hodiny:
Pondelok: 9.00 – 12.00 hod.
Utorok: 9.00 – 12.00 hod.
Streda: 9.00 – 12.00 hod.
Štvrtok: 9.00 – 12.00 hod.

Piatok: nestránkový deň

Súbory na stiahnutie

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2017/2018

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

 
Naspäť hore