doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

  • Oponenti práce a oponentské posudky:

1.    prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. – Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
2.    prof. PhDr. Jan Barták, DrSc. – Katedra sociální a mediální komunikace University Jana Amose Komenského Praha (ČR)
3.    Univ. Prof. DDr. Dr. h.c. mult. Peter Linnert - Sales Manager Akademie Wien (Rakúsko)

  • Inauguračná komisia
  • Návrh inauguračnej komisie
  • Dátum konania prednášky a obhajoby inauguračnej práce:
  • Rozhodnutie vedeckej rady
  • Prezenčná listina vedeckej rady
  • Vymenovanie prezidentom SR
 
Naspäť hore