Funkčné miesta vysokoškolských učiteľov

Rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave vyhlasujú v súlade s  § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výberové konaniena obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov

Fakulta práva•    funkčné miesto „profesor“ v študijnom odbore  3.4.3 Ústavné právo

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto
- vedecko-pedagogický titul „ profesor“ v uvedenom alebo príbuznom odbore,
- vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
- pedagogická , vedecko-výskumná a publikačná činnosť ,
- morálna a občianska bezúhonnosť.

•    funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore  3.4.3 Ústavné právo

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto
- vedecko-pedagogický titul „ docent“ v uvedenom alebo príbuznom odbore,
- vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
- pedagogická , vedecko-výskumná a publikačná činnosť ,
- morálna a občianska bezúhonnosť.

Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

  • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
  • profesijný životopis;
  • prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti ;
  • overené kópie dokladov o vzdelaní;
  • u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách nostrifikáciu najvyššieho ukončeného vzdelania o uznaní  dokladov o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR ;
  • zoznam publikačnej činnosti;
  • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ;
  • čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.


Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 12. októbra 2016
na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20,
P.O. BOX  12,  820 09 Bratislava 29.
        
        
Bratislava, dňa   21. septembra 2016

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
rektor PEVŠ

 

 
Naspäť hore