Základné informácie

Školné a poplatky

Správna rada PEVŠ stanovuje na každý akademický rok výšku školného v závislosti od preukázateľných nákladov na uskutočnenie študijného programu, v prepočte na jedného študenta.

Fakulta práva

 

Bakalárske štúdium

Bratislava

Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2190 € 1990 €
Semester 1150 € 1045 €
Mesiac 241 € 219 €
Bakalárske štúdium

Ostrava

 Denné štúdium Externé štúdium
Rok 49 000 Kč 39 000 Kč
Semester 25 725 Kč 20 475 Kč
Mesiac* 5 390 Kč 4 290 Kč
Bakalárske štúdium

Praha 

 Denné štúdium Externé štúdium
Rok 59 000 Kč 49 000 Kč
Semester 30 975 Kč 25 725 Kč
Mesiac* 6 490 Kč 5 390 Kč
Magisterské štúdium

Bratislava

 Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2290 € 2090 €
Semester 1203 € 1098 €
Mesiac 252 € 230 €
Magisterské štúdium pre absolventov bakalárskeho štúdia na PEVŠ
Bratislava
Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2190 € 1990 €
Semester 1150 € 1045 €
Mesiac 241 € 219 €
Magisterské štúdium

Ostrava

 Denné štúdium Externé štúdium
Rok 53 000 Kč 46 000 Kč
Semester 27 825 Kč 24 150 Kč
Mesiac* 5 830 Kč 5 060 Kč
Magisterské štúdium

Praha 

 Denné štúdium Externé štúdium
Rok 63 000 Kč 56 000 Kč
Semester 33 075 Kč 29 400 Kč
Mesiac* 6 930 Kč 6 160 Kč
Doktorandské štúdium  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 9 990 €* 2 490 €
Semester 5 245 €* 1308 €
Mesiac 1 099 €* 274 €

 * Študentom je vyplácané štipendium vo výške 6942 až 8088 €. Správna rada môže poskytnúť zľavu na školnom výnimočným uchádzačom o doktorandské štúdium podľa potrieb PEVŠ.

Fakulta psychológie

 

Bakalárske štúdium  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2090 € 1890 €
Semester 1097 € 993 €
Mesiac 230 € 208 €
Magisterské štúdium  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2190 € 1990 €
Semester 1150 € 1045 €
Mesiac 241 € 219 €
Magisterské štúdiu pre absolventov bakalárskeho štúdia na PEVŠ
Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2090 € 1890 €
Semester 1098 € 993 €
Mesiac 230 € 208 €
Doktorandské štúdium  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 9 990 €* 2 490 €
Semester 5 245 €* 1308 €
Mesiac 1 099 €* 274 €

 * Študentom je vyplácané štipendium vo výške 6942 až 8088 €. Správna rada môže poskytnúť zľavu na školnom výnimočným uchádzačom o doktorandské štúdium podľa potrieb PEVŠ.

Fakulta ekonómie a podnikania

 

Bakalárske štúdium  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 1890 € 1590 €
Semester 993 € 835 €
Mesiac 208 € 175 €
Inžinierske štúdium  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 1990 € 1890 €
Semester 1045 € 993 €
Mesiac 219 € 208 €
Inžinierske štúdium pre absolventov bakalárskeho štúdia na PEVŠ
Denné štúdium Externé štúdium
Rok 1890 € 1790 €
Semester 993 € 940 €
Mesiac 208 € 197 €
Doktorandské štúdium  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 9 990 €* 2 490 €
Semester 5 245 €* 1 308 €
Mesiac 1 099 €* 274 €

 * Študentom je vyplácané štipendium vo výške 6942 až 8088 €. Správna rada môže poskytnúť zľavu na školnom výnimočným uchádzačom o doktorandské štúdium podľa potrieb PEVŠ.

Fakulta masmédií

 

Bakalárske štúdium  Denné štúdium (Mediál. kom.) Externé štúdium (Mediál. kom.) Denné štúdium (Dizajn médií)
Rok 2090 € 1890 € 2450 €
Semester 1097 € 993 € 1286 €
Mesiac 230 € 208 € 270 €
Magisterské štúdium  Denné štúdium (Mediál. kom.) Externé štúdium (Mediál. kom.) Denné štúdium (Dizajn médií)
Rok 2190 € 1890 € 2550 €
Semester 1150 € 1045 € 1339 €
Mesiac 241 € 219 € 281 €
Magisterské štúdium pre absolventov bakalárskeho štúdia na PEVŠ
Denné štúdium (Mediál. kom.) Externé štúdium (Mediál. kom.) Denné štúdium (Dizajn médií)
Rok 2090 € 1890 € 2450 €
Semester 1098 € 993 € 1287 €
Mesiac 230 € 208 € 270 €
Doktorandské štúdium  Denné štúdium  Externé štúdium 
Rok 9 990 €* 2 490 €
Semester 5 245 €* 1 308 €
Mesiac 1 099 €* 274 €

 * Študentom je vyplácané štipendium vo výške 6942 až 8088 €. Správna rada môže poskytnúť zľavu na školnom výnimočným uchádzačom o doktorandské štúdium podľa potrieb PEVŠ.

Fakulta informatiky

 

Bakalárske štúdium  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 1690 € 1690 €
Semester 887 € 887 €
Mesiac 186 € 186 €
Magisterské štúdium  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 1790 € 1790 €
Semester 940 € 940 €
Mesiac 197 € 197 €
Magisterské štúdium pre absolventov bakalárskeho štúdia na PEVŠ
Denné štúdium Externé štúdium
Rok 1690 € 1690 €
Semester 888 € 888 €
Mesiac 186 € 186 €

 

Poplatky za rigorózne, habilitačné a inauguračné konanie

 

Poplatok EUR
Poplatok za rigorózne konanie pre študentov zo Slovenskej a Českej republiky 750
Poplatok za rigorózne konanie pre študentov zo zahraničia (iné štáty ako ČR) 1500
Poplatok za habilitačné konanie 7500
Poplatok za inauguračné konanie 15000
Poplatok za obhajobu doktorskej dizertačnej práce (DrSc.) 7500

Ďalšie poplatky

 

Poplatok EUR
Poplatok za prijímacie konanie elektronicky aj poštou (Bc., Mgr., Ing., PhD.) miesto štúdia Bratislava 20
Poplatok
Poplatok za prijímacie konanie elektronicky aj poštou (Bc., Mgr., Ing., PhD.) miesto štúdia Praha,Ostrava 400
Ďaľšie poplatky EUR
Poplatok za platený opravný termín skúšky 50
Poplatok za vystavenie originál indexu – výkaz o štúdiu bezplatne
Poplatok za vystavenie duplikátu indexu – výkaz o štúdiu 20
Poplatok za vystavenie diplomu v Slovenskom jazyku bezplatne
Poplatok za vystavenie vysvedčenia v Slovenskom jazyku bezplatne
Poplatok za vystavenie dodatku k diplomu v Slovenskom jazyku bezplatne
Poplatok za vystavenie odpisu z  diplomu 30
Poplatok za vystavenie odpisu z vysvedčenia 30
Poplatok za vystavenie odpisu z  dodatku k diplomu 30
Poplatok za vystavenie výpisu výsledkov štúdia
potvrdeného študijným oddelením
5
Poplatok za potvrdenie informačného listu predmetu
študijným oddelením
5
Potvrdenie o štúdiu a potvrdenie o absolvovaní štúdia z archívnych dokumentov 20
Spracovanie kópií z archívnych dokumentov (1 kópia) 5
Poplatok za vystavenie diplomu v anglickom jazyku
na požiadanie absolventa
35
Poplatok za vystavenie vysvedčenia v anglickom jazyku
na požiadanie absolventa
35
Poplatok za vystavenie dodatku k diplomu v anglickom jazyku
na požiadanie absolventa
35
Poplatok za vystavenie dokladov o vzdelaní
v anglickom jazyku na požiadanie absolventa
pre študentov zo zahraničia
150
Poplatok za promočný akt pre  študentov PEVŠ 20
Poplatok za podanie žiadosti o uznanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní (1 žiadosť) 35
Poplatok za podanie žiadosti vo veci zníženia alebo odpustenia školného a poplatkov spojených so štúdiom, vrátenia preplatkov školného a poplatkov vo výške do 100 EUR – (1 žiadosť) 50

Doplňujúce informácie

 • PEVŠ poskytuje možnosť splátkového kalendára na desať mesačných alebo dve semestrálne platby pre študentov bakalárskeho, nadväzujúceho magisterského, inžinierskeho a doktorandského študijného programu. Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia musia uhradiť prvých 5 mesačných splátok pred zápisom na štúdium.
 • Termíny splatnosti:
  – Mesačné platby – vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún).
  – Semestrálne platby – 15. Augusta a 15. Januára
  – Pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia – termín splatnosti je stanovený zmluvou o štúdiu
 • Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia musí uhradiť prvých 5 mesačných splátok pred zápisom na štúdium.
 • V prípade prestupu študent hradí výšku školného v danom stupni štúdia a ročníka, do ktorého sa pri prestupe zapísal.
 • Školné sa platí v určenom termíne bezhotovostným prevodom na účet vysokej školy alebo poštovou poukážkou.
 • Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako nedoplatok školného.
 • Za zaplatené sa školné považuje dňom jeho pripísania na účet školy.
 • Pokiaľ nie je variabilný symbol (číslo študenta) uvedený správne, platba nie je identifikovateľná a školné sa považuje za neuhradené.
 • Školné je nevratné v prípade, ak študent absolvuje ročník neúspešne.
 • Školné je nevratné aj vtedy, ak je študent vylúčený zo štúdia v súlade s disciplinárnym poriadkom fakulty.
 • Neuhradenie školného v stanovenom termíne je dôvodom pre vylúčenie študenta zo štúdia.
 • U študentov prijatých do 1. ročníka sa neuhradené školné považuje za prejavenie nezáujmu o štúdium a miesto bude uvoľnené študentom z 2. kola prijímacích pohovorov.
 • Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako nedoplatok školného.

 

Presné informácie o výške poplatku spojeného so štúdiom:

 • požadovaná výška školného
 • variabilný symbol pre platbu
 • číslo príslušného bankového účtu

nájde:

 • študent – v informačnom systému UIS v záložke ”Financovanie štúdia“ (Cesta: UIS – Osobná administratíva – Portál študenta – Financovanie štúdia),
 • uchádzac – po vstupe do e-prihlášky v sekcii „Zaplatené“.