Aktuality

Nové zameranie Fakulty informatiky – Inteligentné informačné systémy pre Priemysel 4.0.

nové laboratórium Priemysel 4.0

Od roku 2019/2020 otvára Fakulta informatiky PEVŠ v rámci magisterského študijného programu Aplikovaná informatika nové zameranie: Inteligentné informačné systémy pre Priemysel 4.0. Nové zameranie predstavuje moderný interdisciplinárny smer výučby rozvíjaný aktuálne tak v Európe ako aj vo svete. Synergicky spája najnovšie poznatky z viacerých vedných a aplikačných oblastí do nových digitalizovaných výrob, výrobkov, priemyselných  procesov, zdravotníctva, služieb v súlade s trendmi deklarovanými vo výzve Industry 4.0.

Výučba predmetov v novom študijnom zameraní je realizovaná v združených laboratóriách FI PEVŠ, ktoré umožnia multidisciplinárne vzdelávanie tak teoretického ako aj praktického charakteru. Multidisciplinárne vzdelávanie má za cieľ získanie vedomostí a zručností pri analýze, modelovaní, simulácií a riadení procesov pomocou moderných programových systémov, Internetu vecí, virtuálnej a zmiešanej reality a metód umelej inteligencie. Pre praktické formy výučby sú  v laboratóriách umiestnené moduly funkčných častí vybraných procesov a systémov, inteligentných prvkov a  zariadení  napojených na počítače, riadiace, vizualizačné a komunikačné systémy.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent tohto zamerania:

  • získa úplné vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore Aplikovaná informatika s orientáciou na inteligentné systémy a technológie v priemysle na báze metodiky umelej inteligencie,
  • bude pripravený na riešenie teoretických a praktických úloh zameraných na modernu štruktúru výrob, projektovanie a optimalizáciu výrobných liniek, komunikačné a navigačné systémy, virtuálnu a zmiešanú realitu,
  • získa praktické vedomosti a zručnosti pre vývoj a aplikáciu inteligentných informačných, komunikačných, riadiacich a diagnostických systémov do moderných platforiem priemyselných výrob, automobilových výrob, procesov v zdravotníctve, bankovníctve a služieb,
  • nájde uplatnenie pri vývoji, implementácii a prevádzke komplexných  inteligentných informačných komunikačných a riadiacich systémov v rôznych oblastiach priemyslu, dopravy a služieb.
<<< Späť