Aktuality

PEVŠ akreditovala spoločný študijný program Právo v Prahe, Bratislave a Ostrave

Paneurópska vysoká škola získala plnohodnotnú akreditáciu spoločného študijného programu v študijnom programe „právo“ pre bakalársky stupeň štúdia, ako aj pre magisterský stupeň štúdia v dennej aj externej forme v Prahe, Bratislave a Ostrave, a to s českou vysokou školou (Vysoká škola podníkaní a práva a.s.).

Študenti študujúci spoločný študijný program teda budú môcť študovať české právo na českej vysokej škole (Vysoká škola podnikání a práva) a tiež slovenské právo na slovenskej vysokej škole (Paneurópska vysoká škola – Fakulta práva).

Aj keď je program akreditovaný v Slovenskej republike, resp. podľa právnej úpravy Slovenskej republiky, práve vyššie opísaný model výučby bude absolventom tohto programu poskytovať obrovskú komparatívnu výhodu na pracovnom trhu.

Kým napr. Česká advokátska komora v súčasnosti absolventom všetkých zahraničných vysokých škôl často vytýka, že neštudovali české právo, v prípade spoločného študijného programu budú študenti študovať okrem slovenského práva, medzinárodného práva a európskeho práva aj právo Českej republiky, čo je nepochybne významná pridaná hodnota tohto študijného programu.

Keďže štúdium bude prebiehať v Bratislave (v sídle Paneurópskej vysokej školy), ako aj v Prahe a Ostrave (miesta pôsobenia Vysokej školy podnikání a práva), študenti spoločného študijného programu budú mať možnosť okúsiť štúdium vo viacerých metropolách, resp. mestách, a to so všetkým akademickým komfortom, ktorý patrí k vysokoškolskému štúdiu tretieho tisícročia (moderné učebne, e-learning, knižnice, non-stop bezplatný internetový prístup a pod.).

O akreditácií rozhodol minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Obe rozhodnutia sa nachádzajú na web stránke Paneurópskej vysokej školy.

Podrobnejšie informácie nájdete týchto odkazoch:

 

<<< Späť