Aktuality

Prorektor PEVŠ, prof. Hajduk zastupuje SR na konferencii EPAN v Helsinkách

Na konferencii Podpora demokratickej kultúry a ľudských práv – školy v akcii, organizovanej v rámci fínskeho predsedníctva Rady ministrov Rady Európy, ktorá sa koná  16. a 17.4. v hlavnom a súčasne najväčšom meste Fínska, v Helsinkách, zastupuje Slovenskú republiku prorektor Pauneurópskej vysokej školy prof. Ľudovít Hajduk ako národný expert pre vzdelávaciu politiku a prax SR EPAN (European Policy Advisors Network – Sieť poradcov pre vzdelávaciu politiku).

Cieľom konferencie je podporiť šírenie referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru (RFCDC), ktoré sa má uplatňovať v členských štátoch systémovo, s osobitným zameraním na profesiu učiteľa, vrátane jeho ďalšieho vzdelávania sa a systém ohodnotenia jeho rastu.

Spoluorganizátorom Rady Európy pri organizovaní konferencie je Ministerstvo školstva a kultúry FínskaFínska národná agentúra pre vzdelávanie.

Hlavným cieľom fínskeho predsedníctva je naďalej posilňovať rozhodujúcu prácu Rady Európy pri presadzovaní ľudských práv, demokracie a právneho štátu. Tento kľúčový mandát Rady Európy je podľa organizátorov konferencie obzvlášť dôležitý aj v tejto dobe, pretože ľudské práva sa spochybňujú na európskej aj celosvetovej úrovni. Európsky systém ľudských práv a právny štát preto potrebuje nové výzvy v Európe aj mimo nej, aby aj v budúcnosti bola zaručená ochrana ľudských práv.

„Efektívnym prostredím pre takéto výzvy je vzdelávanie k ľudským právam a demokratickým hodnotám. Ba, dovolím si povedať, že vzdelávanie tu zohráva ústrednú úlohu. Celoškolský prístup je vhodný spôsob pre zlepšovanie kritického a tvorivého myslenia, participácie, spolupráce a sociálneho začlenenia mladých ľudí, ako aj eliminácie šikanovania, nenávistných prejavov, diskriminácie a marginalizácie, a všetkých prvkov, ktoré pomáhajú predchádzať násiliu a extrémizmu,“ uviedol prorektor prof. Ľudovít Hajduk.

Na konferencii rezonovala téma Demokracia ako kultúra a prax – fínsky prístup, zameraná na poznatky a príklady dobrej praxe vo Fínsku s podtextom „smerom k lepšej demokracii“.

„Jeden z osvedčených prostriedkov tohto smerovania vo Fínsku je celoškolský prístup a zavádzanie demokratických kompetencií do praxe celoplošne, ale najmä podpora demokratických kompetencií prostredníctvom systému ohodnotenia učiteľa vrátane jeho celoživotného vzdelávania,“ doplnil prorektor prof. Ľ. Hajduk.

 

<<< Späť