Aktuality

V boji proti diskriminácii je potrebné vychovávať aj psychológov

Projektu “Multikultúrna tolerancia v práci psychológov” sa zúčastnili desiatky vysokoškolákov. Realizovať sa má aj na základných a stredných školách.

 Na základných a stredných školách očakávame príchod stále väčšieho počtu detí s inou národnou, národnostnou a etnickou príslušnosťou, inou kultúrou, náboženstvom, hodnotami a postojmi a tiež s inými fyzickými aj psychickými odlišnosťami. Tie však nemusia nevyhnutne viesť k diskriminácii.

Účinnou cestou na rozvíjanie tolerancie k odlišnostiam a multikultúrnej tolerancie sú preventívne programy využívané priamo vo výchovno-vzdelávacom procese  škôl. Pracovníci Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy z toho dôvodu realizovali v akademickom roku 2016/2017 spoločensky veľmi významný projekt “Multikultúrna tolerancia v práci psychológov”. Jeho cieľom je systematická príprava multikultúrne kompetentných psychológov či sociálnych pracovníkov, ktorí dokážu kvalitne pracovať s deťmi rôznych kultúr.

„V prvej etape projektu sme teoreticky spracovali otázky multikultúrnej tolerancie všeobecne aj zvlášť v školskom prostredí, vypracovali diagnostiky aj intervencie tolerancie a ucelený preventívny program jej rozvoja,“ vysvetľuje hlavná riešiteľka projektu – prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. „V druhej etape sme prakticky overovali jeho účinnosť.“

Program multikultúrnej tolerancie sa uskutočnil v bakalárskom aj magisterskom štúdiu. Zúčastnilo sa ho 22 študentov 2. ročníka denného štúdia magisterského stupňa študijného programu Školská a pracovná psychológia a 40 študentov 3. ročníka denného štúdia študijného programu Psychológia na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy.

„Celkove možno konštatovať, že výskum  ako experiment v prirodzených podmienkach, potvrdil výrazne pozitívny  vplyv takto koncipovaného programu na formovanie a pozitívnu zmenu postojov a hodnôt vysokoškolských študentov smerom k multikulturalite,“ dodáva prof. Gajdošová.

Študenti Fakulty psychológie PEVŠ pôjdu v rámci vybraných predmetov nasledujúci akademický rok realizovať program multikultúrnej tolerancie na základné a stredné školy pod supervíziou svojich pedagógov. V pláne je aj  vydanie vedeckej  monografie referujúcej o výsledkoch projektu.

 

<<< Späť