Fakulta masmédií

Moc informácií potrebuje aj zodpovednosť médií

Fakulta masmédií PEVŠGerulata Technologies sa dohodli na spolupráci a pomoci pri riešení súčasných aktuálnych problémov v oblasti masmediálnej komunikácie a digitálneho prostredia. Obidve inštitúcie pociťujú súčasný nárast manipulatívneho obsahu, falošných správ a dezinformácií ako znepokojujúci a spoločnými silami sa budú snažiť upozorňovať na ohrozenia pre demokraciu a občiansku spoločnosť.

Žijeme v revolučnom období, v ktorom dochádza k dramatickým zmenám v distribúcii mediálnych obsahov, informácií a spravodajského obsahu. Tieto zmeny sú viditeľné aj v spoločenskom a politickom prostredí. Kým však technologické možnosti zrýchlili možnosti prenosu informácií, spoločnosť a konzumenti informácií v nadprodukcii správ neraz strácajú prehľad. Nárast dezinformačnej scény a šírenia manipulatívneho obsahu spôsobuje trhliny v občianskej spoločnosti, je ohrozením pre demokratické systémy a spôsobuje eróziu medziľudských vzťahov vrátane nárastu emocionálnej nenávisti.

Spolupráca Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy a spoločnosti Gerulata Technologies sa bude primárne zameriavať na upozorňovanie nezdravých javov v mediálnom prostredí, na odhaľovanie prepojení medzi jednotlivými aktérmi dezinformačnej scény či na poukazovanie prvkov informačnej vojny. Bude sa tak diať formou vedecko-výskumnej práce na akademickej pôde a publikovaním dôležitých výstupov v mediálnej sfére. Zároveň bude Gerulata Technologies ponúkať študentom možnosť praktickej pracovnej skúsenosti v prostredí dátovej analýzy, čo je východisková zložka modernej dátovej žurnalistiky.

Memorandum o vzájomnej spolupráci podpísali na akademickej pôde Iveta Radičová, dekanka Fakulty masmédií PEVŠ a Michal Trnka, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Gerulata Technologies.

Gerulata Technologies patrí k špičkovým analytickým pracoviskám, ktoré vyvíja softvérové riešenia pre dátovú analýzu obsahu prostredia sociálnych sietí a internetu. Zároveň sa zameriavajú aj na monitoring dezinformačného obsahu na sociálnych sieťach.

 

Fakulta masmédií PEVŠ sa dlhodobo venuje analýzam mediálneho priestoru z pohľadu zodpovednosti, etického prístupu k spracovaniu informácií, ich pravdivosti, ale aj nebezpečenstvám mediálnej manipulácie, šírenia dezinformácií a hoaxov. K tejto téme pripravila viacero mediálnych výstupov, knižných publikácií a štúdií. V súčasnosti pracuje aj na vytvorení Inštitútu mediálnej zodpovednosti.

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte: martin.kasarda@paneurouni.com

 

<<< Späť