Aktuality

Na Fakulte práva PEVŠ úspešne ukončili riešenie grantovej výskumnej úlohy

Vedecko-výskumná činnosť je dlhodobo považovaná za rozhodujúcu súčasť vedeckej práce na Fakulte práva PEVŠ a uskutočňuje sa aj v ďalších oblastiach a formách – osobitne vedecko-publikačnej, vedecko-teoretickej, vedecko-výchovnej, vedecko-popularizačnej a vedecko-organizačnej.

V prvej polovici roka 2020 bola splnená výskumná úloha „Zvyšovanie efektívnosti odhaľovania a dokazovania trestnej činnosti prostredníctvom informačno-technických prostriedkov“ grantovo podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-15-0272 a bola riešená v rokoch 2016 – 2020.

Informačno-technické prostriedky je možné charakterizovať ako osobité, špecifické, ofenzívne a spravodajským spôsobom vykonávané trestno-procesné inštitúty, ktoré majú v trestnom konaní povahu dôkazných prostriedkov. Ich použitím, pri dodržaní všetkých zákonných podmienok na ktoré sa ich použitie viaže, je možné získať informácie, ktoré môžu byť dôkazom v trestnom konaní. Právna úprava používania informačno-technických prostriedkov, ich použitie v trestnom konaní a viaceré aplikačné problémy predstavujú veľmi aktuálnu otázku. Aktuálnosť je daná predovšetkým problematickosťou ich využívania na podklade nedôslednej a nesystematickej právnej úpravy (trestno-procesnej i mimo-procesnej), čo vedie k určitým ťažkostiam pri odhaľovaní a dokazovaní trestnej činnosti. Členovia riešiteľského kolektívu zastávajú názor, že tieto problémy nie je možné riešiť cestou sledu čiastkových, často nesystematických, nedôsledných krokov v podobe parciálnych novelizácií príslušných predpisov.

Riešitelia si dali za hlavný cieľ navrhnúť ucelené riešenie vo vzťahu k právnej úprave informačno-technických prostriedkov a rovnako tak aj vo vzťahu k príslušnej aplikačnej praxi. Ako čiastočné ciele boli stanovené zhodnotenie aktuálneho stavu využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní aj v neprocesnej oblasti, identifikácia najčastejších problémov súvisiacich s právnou úpravou využitia informačno-technických prostriedkov a s ich praktickou realizáciou pri odhaľovaní a dokazovaní trestnej činnosti, kritické posúdenie aktuálnej úpravy ich využitia a kritické zhodnotenie aplikačnej praxe súvisiacej s odhaľovaním a dokazovaním trestnej činnosti za pomoci informačno-technických prostriedkov s poukazom na najčastejšie praktické problémy pri ich využívaní a na ich dopady v trestnom konaní.

V priebehu riešenia bola sformulovaná prvá verzia návrhov a odporúčaní na zvyšovanie efektívnosti odhaľovania a dokazovania trestnej činnosti prostredníctvom informačno-technických prostriedkov, ktorá bola predstavená a podrobená diskusii na konferencii 4. apríla 2019. Následne boli niektoré kritické a podnetné pripomienky a podnety zapracované do návrhov. Úvahy de lege ferenda vo vzťahu k vyhotovovaniu obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov – boli publikované v konferenčnom zborníku.

Hlavnými výstupmi riešenej výskumnej úlohy boli dve vedecké monografie: ZÁHORA, J. et al. Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní. Bratislava: Wolters Kluwer 2018ZÁHORA, J., TALLOVÁ, B. Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. Praha: Leges, 2020. . Okrem toho, v rámci uvedenej výskumnej úlohy bolo publikovaných viac ako 60 ďalších publikačných výstupov. Zoznam jednotlivých publikačných výstupov je uvedený na webovom sídle Fakulty práva PEVŠ.

Súčasťou projektu bolo aj zapojenie mladých pracovníkov do výskumnej činnosti. Počas riešenia projektu bolo úspešne obhájených viac ako 50 diplomových prác na témy súvisiace s riešením projektu a 5 dizertačných prác.

Výsledky riešenia výskumnej úlohy a navrhnuté riešenie boli zaslané na príslušné štátne orgány (napr. Prezídium Policajného zboru, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo spravodlivosti, príslušné výbory Národnej rady SR) a iné vedecké pracoviská predovšetkým právnické fakulty na Slovensku a v Českej republike.

<<< Späť