Aktuality

Vyhlásenie Akademického senátu PEVŠ

Nediskriminujte neštátne školy!

 

Akademický senát Paneurópskej vysokej školy v Bratislave s nevôľou zaznamenal výzvu Združenia V7: Zmeňme slovenské vysoké školstvo!, pod ktorou je podpísaných sedem rektorov slovenských vysokých škôl Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít V7.

 

Signatári tejto výzvy porušujú pravidlá rovnakého prístupu a zaobchádzania so všetkými vysokými školami, ktoré pôsobia na Slovensku. Vo výzve priamo a otvorene dehonestujú postavenie súkromných vysokých škôl a diskriminujú možnosti ich financovania. Vo výzve rektori škôl žiadajú: „V tejto súvislosti však dôrazne odmietame snahu niektorých súkromných vysokých škôl dosiahnuť (čo i len čiastočné) financovanie ich činnosti zo štátneho rozpočtu. Chápeme, že aj súkromné vysoké školy majú ambíciu poskytovať vzdelávanie pre rôzne ekonomicky zamerané skupiny obyvateľstva, avšak taktiež vnímame, že ich prvoradou snahou je per definitionem snaha o dosiahnutie zisku pre svojich majiteľov.“

Zákony SR vyžadujú od iných než štátnych a verejných škôl identické kvalitatívne kritériá na to, aby poskytovali akreditované vysokoškolské vzdelávanie. Akreditáciu neštátnym vysokým školám udeľuje tá istá štátna inštitúcia, ktorá ju udeľuje štátnym a verejným vysokým školám a z pohľadu zákona a vysokoškolských predpisov musia spĺňať neštátne vysoké školy rovnaké akademické kritériá.

Rovnako je neprípustné považovať školy so štatútom neziskovej organizácie, ako je napríklad Paneurópska vysoká škola, za subjekty hospodárskej súťaže zameranej na zisk.

Zároveň  spomínané vyhlásenie V7 priamo hovorí o diskriminácii iných foriem vlastníctva na Slovensku. .Priamo v Ústave SR v čl. 20 ods. 1. sa píše, že „Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu.“ Rektori V7 svojim vyhlásením podporujú dnes nerovné zaobchádzanie so štátnymi a neštátnymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania (pri stredných a základných školách sú štátne a neštátne školy rovnoprávne aj pri financovaní)

Vyhlásenie skupiny rektorov je zároveň diskriminačné smerom k právu občana na slobodný výber vzdelávania podľa svojich záujmov a preferencií.

Z týchto dôvodov považuje Akademický senát Paneurópskej vysokej školy vyhlásenie V7 za diskriminačné a žiada príslušné inštitúcie o zabezpečenie rovného práva v oblasti vysokoškolského vzdelávania pre všetky subjekty, ktoré na území Slovenska pôsobia v súlade so zákonmi Slovenskej repubilky.

<<< Späť