Fakulta práva

Dvaja interní pedagógovia sa stali kandidátmi na sudcov Ústavného súdu SR – doc. Procházka a prof. Dulák

Vedenie Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy s radosťou prijalo informáciu, že dvaja jej interní pedagógovia sa stali kandidátmi na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Osobitne nás v tejto súvislosti potešil fakt, že odbornú pripravenosť našich pedagógov na uvedenú funkciu potvrdili dve významné profesijné komory (Slovenská advokátska komora a Notárska komora Slovenskej republiky), ktoré našich pedagógov navrhli.

ProchádzkaDoc. Radoslava Procházku na predmetnú funkciou navrhla (okrem iných) aj Slovenská advokátska komora. Doc. Procházka v súčasnosti pôsobí ako vedúci Ústavu teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín Fakulty práva PEVŠ, kde prednáša teóriu práva. V minulosti na našej fakulte prednášal tiež európske právo a ústavné právo. Vedúcu funkciu zastával aj na Ústave medzinárodného a európskeho práva FP PEVŠ. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že v rokoch 2004 – 2006 bol doc. Procházka zástupcom Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie. Poznajúc publikačné výstupy a akademické aktivity  doc. Procházku vo vyššie uvedených pozitívnoprávnych disciplínach, ako aj širokospektrálnu akceptáciu jeho odborných vedomostí, sme presvedčení o tom, že doc. Procházka je v rámci zoznamu kandidátov na post sudcov Ústavného súdu SR v tej skupine navrhnutých, ktorí vykazujú skutočnú, bez akýchkoľvek pochybností preukázateľnú a súčasne mimoriadne vysokú mieru doktrinálnych, ale aj praktických  vedomostí a skúseností z odboru ústavného práva, ktoré tvorí jadro činnosti sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 

Dulák

Prof. Antona Dulaka na funkciu sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky navrhla Notárska komora Slovenskej republiky. Prof. Dulak pôsobí na našej inštitúcii už niekoľko rokov, aktuálne na pozícii profesora Ústavu súkromného práva Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Od roku 2009 je členom European Law Institute. V rámci špecializácie na súkromnoprávne disciplíny sa prof. Dulak v priebehu svojich vedecko-pedagogických aktivít venoval aj viacerým ústavnoprávnym otázkam, a to najmä otázkam, pri ktorých bol identifikovaný presah do občianskeho práva (napr. vlastnícke právo a i.). Tieto svoje prierezové znalosti aktívne aplikoval aj v rámci komisie pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka (MS SR), ktorej bol členom, resp. predsedom. Vybraným verejnoprávnym otázkam sa prof. Dulak venoval aj ako národný expert pre prijímanie vnútroštátnej legislatívny zameranej na ochranu spotrebiteľa. Odborná znalosť prof. Dulaka teda nepochybne vysoko presahuje odvetvie občianskeho práva. Uvedené je o to relevantnejšie, že hoci Ústavný súd Slovenskej republiky pri svojej činnosti nenahrádza rozhodovaciu právomoc všeobecných súdov, napriek tomu v niektorých prípadoch vstupuje aj do meritórnych pozitívnoprávnych otázok, pri ktorých je dostatočná znalosť z jednotlivých odvetví pozitívneho práva nevyhnutnosťou.

<<< Späť