Fakulta práva

Podpísanie memoranda so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva

Pri príležitosti osláv 70. výročia podpisu Všeobecnej deklarácie ľudských práv a tým zároveň aj Medzinárodného dňa ľudských práv si tento pamätný deň Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy pripomenula celkom netradičným a zároveň veľmi významným spôsobom- podpisom memoranda o spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva.

Ako uviedla prodekanka pre štúdium Fakulty práva PEVŠ JUDr. Andrea Erdošová, PhD., pani riaditeľka SNSĽP Mgr. Katarína Szabová a dekan Fakulty práva PEVŠ, doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., týmto nadviazali spoluprácu, ktorá má v študentoch podnietiť intenzívnejšie vzdelávanie v oblasti ochrany ľudských práv a otvoriť im možnosti spolupráce pri projektoch SNSĽP ako aj spoločných iniciatívach v rozvoji vzdelávania študentov.

“Škola je platformou poznávania cez teóriu ale aj možnosti, ako efektívne ľudské práva chrániť, aké prostriedky použiť, či kde vnímať hranice prípustných zásahov do podstaty ľudských práv. To sú témy, ktoré nikdy nestratia svoju aktuálnosť a vždy budú pre právnikov veľkou výzvou. Domnievame sa, že možno viac, ako kedykoľvek predtým, je pre nás dôležitý boj s extrémizmom, nenávisťou a potlačovaním práv minorít.”Už teraz sa formujú nové vízie spoločných besied, stáží pre študentov, zaujímavých prednášok i riešenia konkrétnych prípadov porušenia ľudských práv.

SNSĽP: Úlohou Strediska je komplexné pôsobenie v oblasti ľudských práv a základných slobôd. Pre splnenie základných úloh Stredisko sústreďuje svoju činnosť na tieto hlavné oblasti:

  • monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv,  
  • zhromažďuje a na požiadanie poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme v Slovenskej republike,
  • uskutočňuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov oblasti ľudských práv, a základných slobôd, zhromažďuje a šíri informácie v tejto oblasti,
  • poskytuje knižničné služby a
  • poskytuje služby v oblasti ľudských práv,
  • pripravuje vzdelávacie aktivity a podieľa sa na informačných kampaniach
  • má právo požiadať súdy, prokuratúru, iné štátne orgány, orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy a iné inštitúcie, aby v určenej lehote poskytli Stredisku informácie o dodržiavaní ľudských práv

 V rámci svojho pôsobenia ako národnej inštitúcie pre ľudské práva je Stredisko členom Európskej siete národných inštitúcií pre ľudské práva (ENNHRI- nástupnická inštitúcia neformalizovanej Európskej regionálnej skupiny NHHRIs.

 

<<< Späť