Fakulta práva

Voľby náhradníkov do študentskej časti Akademického senátu Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy

Akademický senát Fakulty práva

Paneurópskej vysokej školy

vyhlasuje

v zmysle Volebného poriadku Akademického senátu  FP PEVŠ  voľby náhradníkov do študentskej časti  Akademického senátu Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy (ďalej len Akademický senát FP PEVŠ).

Voľby náhradníkov do študentskej časti  Akademického senátu  FP PEVŠ prebehnú v súlade s ustanoveniami Volebného poriadku Akademického senátu  FP PEVŠ, ktorého plné znenie je zverejnené na internetovej stránke FP PEVŠ v časti Akademický senát. Volení budú len  náhradníci za členov  do študentskej časti Akademického senátu FP PEVŠ.

Voľby náhradníkov do študentskej časti  Akademického senátu FP PEVŠ sa riadia podľa jednotlivých článkov  Volebného poriadku nasledovnými ustanoveniami.

Termín a miesto volieb

Voľby náhradníkov  do študentskej časti Akademického senátu FP PEVŠ sa uskutočnia dňa 2. mája   2018  v  budove FP PEVŠ na Tomášikovej ulici č. 20 v Bratislave, pričom členovia študentskej časti akademickej obce FP PEVŠ  volebný akt  vykonajú v zasadačke č. 1 na druhom poschodí budovy,  v čase od 10,00 do 14,00 hod.

 

Kreovanie a zloženie Akademického senátu

1.Právo voliť a byť volený do študentskej časti Akademického senátu FP PEVŠ majú členovia študentskej časti akademickej obce FP PEVŠ, to znamená jej študenti denného aj externého štúdia FP PEVŠ všetkých troch stupňov štúdia .

3.Náhradníci na členov študentskej časti Akademického senátu FP PEVŠ sú volení v priamych voľbách, tajným hlasovaním, členmi študentskej časti akademickej obce, z radov jej členov.

4.Akademický senát FP PEVŠ má celkom trinásť (13) členov.

5.Zamestnanecká časť Akademického senátu má osem (8) členov.

6.Študentská časť Akademického senátu FP PEVŠ má päť (5) členov.

7. Zamestnanecká časť Akademického senátu môže mať najviac štyroch (4) náhradníkov na členov a študentská časť Akademického senátu najviac troch (3) náhradníkov na  členov.

 

 

Kandidáti na náhradníkov za členov  študentskej časti  Akademického  senátu FP PEVŠ, ich navrhovanie a registrovanie

1. Za kandidáta  za náhradníka na člena  do študentskej časti Akademického senátu FP PEVŠ môže byť navrhnutý iba člen študentskej časti akademickej obce.

2. Kandidátov  za náhradníkov na členov študentskej časti  Akademického senátu FP PEVŠ majú právo navrhnúť  študenti denného a externého štúdia.

3.  Študentská časť  akademickej obce,  v prípade študentov denného štúdia, podáva návrhy za kandidátov  za náhradníkov na členov  do študentskej časti Akademického senátu prostredníctvom študijných skupín, v rámci ktorých sú kandidáti zapísaní na semináre (cvičenia) z povinných predmetov. V prípade študentov externého štúdia podáva študentská časť akademickej obce návrhy za kandidátov na členov a za náhradníkov na členov do študentskej časti Akademického senátu prostredníctvom študentských zhromaždení jednotlivých ročníkov v rámci semestrálnych študijných sústredení.   Návrhy na kandidátov za náhradníkov na členov študentskej časti AS FP PEVŠ môžu podať aj individuálny členovia študentskej časti akademickej obce.

4. Volebná komisia zaregistruje ako kandidáta  za náhradníka na člena do volieb  študentskej časti Akademického senátu FP PEVŠ :

– študenta denného štúdia FP PEVŠ, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov študijnej skupiny pre povinné predmety , a ktorý svoj súhlas s kandidatúrou vyjadril svojím podpisom na zápisnici príslušnej študijnej skupiny  z prerokovania návrhov na kandidatúru za náhradníka na člena Akademického senátu,

–  študenta externého štúdia FP PEVŠ, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných účastníkov študentského zhromaždenia  jednotlivých ročníkov, a ktorý svoj súhlas s kandidatúrou vyjadril svojim podpisom na zápisnici študentského zhromaždenia z prerokovania návrhov na kandidatúru  za náhradníka  na člena Akademického senátu,

– študenta jednej alebo druhej formy štúdia , na ktorého podal návrh individuálny člen študentskej časti akademickej obce .

6. Volebná komisia po prijatí a zistení kvalifikovaných návrhov za kandidátov na náhradníkov za členov študentskej časti Akademického senátu FP PEVŠ vyhotoví  a zverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov do volieb, v abecednom poradí.  Zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov uskutoční vyvesením zoznamu na úradnej tabuli FP PEVŠ alebo na informačnej tabuli študijného oddelenia FP PEVŠ, prípadne v iných vhodných priestoroch budovy fakulty. Zverejnenie zoznamu kandidátov  možno vykonať aj elektronicky. Zverejnenie zoznamu kandidátov sa uskutoční najneskôr tri pracovné dni pred dňom volieb. Zoznam kandidátov sa bude diferencovať podľa stupňa štúdia, ročníkov štúdia a formy štúdia.

7. Návrhy kandidátov za náhradníkov na členov študentskej časti  Akademického senátu sa predkladajú predsedovi Volebnej komisie JUDr. Andrejovi Karpatovi, PhD.    najneskôr v lehote do 9,00 hod. dňa 25.  apríla  2018 .

 

Priebeh volieb

1. Volebná komisia zriadi volebnú miestnosť pre hlasovanie náhradníkov za členov  študentskej časti AS FP PEVŠ  členmi   študentskej časti akademickej obce.

 

2. Vo volebných miestnostiach organizuje priebeh hlasovania, eviduje osoby oprávnené voliť, vydáva hlasovacie lístky, spočítava odovzdané hlasy buď samotná volebná komisia, alebo subkomisia volebnej komisie, skladajúca sa aspoň z jedného člena volebnej komisie a z osôb poverených volebnou komisiou organizovaním odovzdávaním hlasovacích lístkov. Subkomisia informuje členov akademickej obce – voličov o spôsobe volieb, najmä o spôsobe úpravy hlasovacieho lístku. Osoba oprávnená voliť hlasuje tak, že na hlasovacom lístku zakrúžkuje číslo poradia kandidátov, ktorým odovzdáva svoj hlas. Volič vyznačí na hlasovacom lístku maximálne stanovený počet kandidátov.

 

3. Volebná komisia zabezpečí v primeranom predstihu dostatočný počet hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok sa zhoduje so zverejnenou kandidátkou. Na hlasovacom lístku sú uvedené iba mená a priezviská zaregistrovaných kandidátov .

 

4. Vo volebnej miestnosti vydá člen volebnej komisie resp. jej subkomisie voličovi, ktorého meno ešte nie je v zozname voličov prečiarknuté, hlasovací lístok a následne prečiarkne jeho meno v zozname voličov.

 

5. Osoba oprávnená voliť hlasuje tak, že na hlasovacom lístku vyznačí  určeným spôsobom osoby, ktorým odovzdáva svoj hlas. Volič – člen študentskej časti akademickej obce vyznačí na hlasovacom lístku na hlasovacom lístku za náhradníkov na členov Akademického senátu maximálne troch (3) kandidátov, čo zodpovedá počtu mandátov náhradníkov na členov študentskej časti Akademického senátu. Upravený hlasovací lístok vhodí volič do urny.

 

6. Na odovzdané hlasovacie lístky, na ktorých volič nevyznačil žiadnu osobu alebo vyznačil viac osôb ako je mandátov, volebná komisia neprihliada a pri spočítaní hlasov sa považujú za neplatné.

 

7. Za náhradníkov členov študentskej časti Akademického senátu FP PEVŠ sú zvolení tí kandidáti, ktorí kandidovali a získali najvyšší počet hlasov a podľa získaného počtu hlasov obsadili poradie, na ktoré sa podľa počtu mandátov viaže získanie mandátu náhradníka za člena Akademického senátu. V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov má prednosť ten kandidát, ktorý je starší vekom alebo je vo vyššom ročníku. Ak ani takto nie je možné určiť poradie, určí sa poradie kandidátov losovaním za prítomnosti väčšiny členov volebnej komisie.

 

Výsledky volieb

Predseda Akademického senátu FP PEVŠ zverejní text zápisnice o výsledku  volieb náhradníkov za členov  do študentskej časti  Akademického senátu na informačnej tabuli  FP PEVŠ , a to najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa konania volieb.

 

 

 

 

<<< Späť