Fakulta masmédií

Digitálny marketing

Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Digitálny marketing

Primárnym cieľom je vymedziť digitálny marketing ako štandardný a unikátny element marketingovej komunikácie. Študent získa prehľad o marketingových a komunikačných aktivitách na internete (vrátane webových stránok, internetovej reklamy a sociálnych médií) a tiež komunikácie prostredníctvom mobilných zariadení (dotykové telefóny, smartfóny a tablety). Nadobudne kľúčové informácie o internetovej reklame, jej formátoch a ich využití. Oboznámi sa s nevyhnutnými krokmi pri tvorbe reklamy na internete (definovanie potrieb, reklamné a komunikačné ciele, cieľová skupina, produkt, konkurencia, médiá). Osvojí si najviac využívané online marketingové nástroje, aby ich dokázal správne zvoliť na dosiahnutie marketingových, reklamných a informačných cieľov. 

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent nadobudne adekvátne znalosti z teórie a praxe marketingu, marketingovej komunikácie, digitálneho marketingu a on-line reklamy. Praktické schopnosti a zručnosti mu v budúcnosti umožnia získať nových zákazníkov, zvýšiť predaj a zisk firmy a konkurencie- schopnosť. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.

Absolvent získa schopnosť:

• prostredníctvom prístupu zvaného inbound marketing efektívne využiť náklady,

• pomocou bezplatnej formy – blogovania – etablovať spoločnosť na trhu, a tak ju dostať do povedomia,

• cez budovanie fanúšikovskej základne na sociálnych sieťach efektívne šíriť informácie,

• efektívne využívať e-mail ako účinný nástroj s vysokou mierou konverzie, 

• pomocou SEO (search engine optimization) zlepšiť pozície webu vo vyhľadávači,

• cez PPC kampane propagovať svoj produkt, špeciálnu akciu, blogy alebo online video, 

• budovať pozitívny imidž a upevniť značke nielen miesto na trhu, ale najmä vytvoriť želaný pozicioning vo vnímaní verejnosti (PR),

• vytvoriť video content – ako by malo video vyzerať a s čím treba počítať pri príprave,

• vytvoriť virálny content, ktorý zasiahne množstvo ľudí,

• prostredníctvom stále atraktívneho Affiliate marketingu zvýšiť predaj produktu,

• profitovať pomocou zákazníckej podpory (Customer service).

• pracovať s analytickými nástrojmi (Google Analytics) a zhodnocovať návštevnosť