Fakulta práva

Výskumné kriminologické centrum

Výskumné kriminologické centrum (centrum) bolo zriadené dňa 29. mája 2012 ako špecializované vedeckovýskumné pracovisko Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Centrum vykonáva samostatnú vedeckovýskumnú činnosť v súlade s dlhodobým zámerom fakulty, sleduje a analyzuje súčasné problémy kriminológie ako vedného odboru, sleduje aktuálne potreby kriminologickej praxe a predkladá návrhy na ich riešenie. V spolupráci s ústavmi fakulty vypracováva návrhy na zloženie vysoko kvalifikovaných riešiteľských tímov a vyhľadáva domáce a zahraničné grantové podpory vedeckých projektov korešpondujúcich s vedeckým profilom centra.

Kriminologické centrum fakulty práva – výsledky

Výsledky vlastnej výskumnej práce zverejňuje v domácich a zahraničných publikáciách, na národných a medzinárodných vedecko-teoretických podujatiach a vnáša je do obsahu výučby magisterského a doktorandského štúdia. Iniciuje a rozvíja vedeckú spoluprácu centra s domácimi a zahraničnými kriminologickými pracoviskami.

Uskutočnené a zverejnené výskumné úlohy