Fakulta psychológie

Prihláška

Podmienky pre zaradenie do programu

Záujemca o zaradenie do certifikačnej prípravy Látkové a nelátkové závislosti  je iný zdravotnícky pracovník, absolvent magisterského štúdia v študijnom odbore psychológia alebo liečebná pedagogika.

Po najnovšej zmene legislatívy špecializačné štúdium nie je podmienkou k zaradeniu do certifikačného študijného programu Látkové a nelátkové závislosti.

 

Prihláška o zaradenie do certifikačného študijného programu obsahuje:

  • Žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravy (návrh podáva zdravotnícke zariadenie/lekár samosprávneho kraja)
  • Kópia diplomu o získanom VŠ vzdelaní (notársky overená)
  • Kópia dokladu o absolvovaní špecializačného štúdia, resp. o zaradení do špecializačného štúdia NEVYŽADUJE SA!
  • Kópia dokladu o registrácii v príslušnej komore (notársky overená)
  • Čestné prehlásenie že žiadateľ nie je zaradený v inom certifikačnom študijnom programe (podpísané žiadateľom)
  • Index odbornosti (prípadne kópia strany s osobnými údajmi) ak uchádzač absolvoval špecializačné štúdium

 

Vyplnenú prihlášku s požadovanými prílohami je potrebné odoslať poštou

alebo odovzdať osobne na dekanát Fakulty psychológie PEVŠ

do 20. januára 2023

 

ADRESA na zasielanie prihlášok:

Ing. Nikola Kopiláková

dekanát – LNZ

Tomášikova 20

821 02 Bratislava

e-mail: zavislosti@paneurouni.com

tel:  02/48208861

 

TERMÍN prihlasovania je predĺžený do 20. januára 2023.