Fakulta psychológie

Prihláška

Podmienky pre zaradenie do programu

Certifikačná príprava v certifikovanom študijnom programe Látkové a nelátkové závislosti nadväzuje na špecializáciu v špecializačnom odbore klinická psychológia, poradenská psychológia alebo pracovná a organizačná psychológia a v špecializačnom odbore liečebná pedagogika.

Záujemca o zaradenie do certifikačnej prípravy je iný zdravotnícky pracovník, absolvent špecializačného štúdia alebo zaradený do špecializačnej prípravy v príslušnom odbore.

 

Prihláška o zaradenie do certifikačného študijného programu obsahuje:

  • Žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravy (návrh podáva zdravotnícke zariadenie/lekár samosprávneho kraja)
  • Kópia diplomu o získanom VŠ vzdelaní (notársky overená)
  • Kópia dokladu o absolvovaní špecializačného štúdia, resp. o zaradení do špecializačného štúdia (notársky overená)
  • Kópia dokladu o registrácii v príslušnej komore (notársky overená)
  • Čestné prehlásenie že žiadateľ nie je zaradený v inom certifikačnom študijnom programe (podpísané žiadateľom)
  • Index odbornosti (prípadne kópia strany s osobnými údajmi a index prinesie uchádzač na úvodné stretnutie)

 

Prihláška (žiadosť o zaradenie do certifikačného študijného programu spoločne s prílohami) sa zasiela poštou alebo odovzdá osobne na dekanát Fakulty psychológie PEVŠ.

 

ADRESA na zasielanie prihlášok:

Ing. Nikola Kopiláková

dekanát – LNZ

Tomášikova 20

821 02 Bratislava

e-mail: zavislosti@paneurouni.com

tel:  02/48208861

 

TERMÍN prihlasovania:  do 22. novembra 2022