Doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M.

Doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M.


  • (v odbore 3.4.8. medzinárodné právo, úspešne skončené podpísaním dekrétu rektorom PEVŠ dňa 12.06. 2012), interný pedagóg