Doc. JUDr. Marek Števček, PhD.

Doc. JUDr. Marek Števček, PhD.


  •  (v odbore 3.4.11. občianske právo, úspešne skončené podpísaním dekrétu rektorom PEVŠ dňa 01.12. 2012), interný pedagóg