Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.


  • (v odbore 3.4.8. medzinárodné právo, úspešne skončené podpísaním dekrétu rektorom PEVŠ dňa 01.12. 2012), interný pedagóg