Doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.


  • (v odbore 3.4.7. trestné právo, úspešne skončené podpísaním dekrétu rektorom PEVŠ dňa 12.06. 2012), interný pedagóg