Fakulta Informatiky

Harmonogram akademického roka

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

 

ZIMNÝ SEMESTER Obdobie
 

Zápisy študentov

11.09.2017– 22.09.2017
Otvorenie akademického roka 25.09.2017
 

Trvanie semestra

25.09.2017 – 04.02.2018
 

Výučba – denné štúdium

25.09.2017– 16.12.2017
 

Konzultácie – externé štúdium

30.09.2017 – 16.12.2017
Skúškové obdobie zimného semestra (vrátane obdobia na predtermíny) – denné a externé štúdium 11.12.2017 – 03.02.2018
Vianočné prázdniny 20.12.2017 – 01.01.2018
Štátne sviatky počas semestra 01.09.2017 (piatok), 15.09.2017 (piatok)

01.11.2017 (streda), 17.11.2017 (piatok)

LETNÝ SEMESTER Obdobie
Trvanie semestra 05.02.2018 – 30.06.2018
Výučba – denné štúdium

– pre 1. a 2. ročník I. stupeň

– pre 3. ročník I. stupeň

05.02.2018 – 28.04.2018

do 21.04.2018

Konzultácie – externé štúdium

– pre 1. a 2. ročník I. stupeň

– pre 3. ročník I. stupeň

10.02.2018 – 28.04.2018

do 21.04.2018

Skúškové obdobie denné a externé štúdium (vrátane obdobia na predtermíny): – pre 1. a 2. ročník I. stupeň

– pre 3. ročník I. stupeň

23.04.2018 – 30.06.2018

16.04.2018 – 30.06.2018

Termín splnenia podmienok Bc. štúdia 11.06.2018, 31.07.2018
Odovzdanie záverečných bakalárskych prác

(I. stupeň)

15.05.2018 (UIS), 21.05.2018 (štud. odd.), 27.7.2018 (UIS), 31.07.2018 (štud. odd.)
Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu

(I. stupeň)

20.06.2018 – 21.06.2018
Prijímacie konanie na I. stupeň štúdia 12.03.2018
Promócie absolventov 06.07.2018
Veľkonočné prázdniny 30.3. 2018 – 2.4. 2018
Štátne sviatky počas semestra 06.01.2018 (sobota), 30.03.2018 (piatok),    02.04.2018 (pondelok), 01.05.2018 (utorok), 8.05.2018 (utorok)
Obdobie hlavných prázdnin 1. 7. 2018 – 31.8.2018
Opravný termín štátnych skúšok I. stupeň / II. stupeň 21.08.2018 – 24.08.2018

 

Štátne skúšky bakalárskeho stupňa štúdia:

Študenti 3. ročníka štúdia preukazujú ku dňu 11.06.2018 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby júnovej záverečnej bakalárskej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky:

  1. dosiahnutie celkového počtu 174 kreditov za bakalársky stupeň štúdia (bez ŠZS)
  2.  splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti, ktorí  k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa záverečných bakalárskych skúšok, ani obhajoby svojej záverečnej bakalárskej práce, pričom pri splnení podmienok v zmysle Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ, v ak. roku 2018/2019 môžu pokračovať vo 4. roku bakalárskeho stupňa štúdia.

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019