Fakulta masmédií

doc. Mgr. Art. Mária Štraneková, ArtD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav dizajnu médií

Tel: +421 2 6820 645

E-mail: maria.stranekova@paneurouni.com


Vyučované predmety:

Názov predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Dejiny dizajnu I,II Dizajn médií I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Kresbové a výtvarné koncepty I Masmediálna a marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá
Kresbové a výtvarné koncepty V, VI Dizajn médií I. Mediálne a komunikačné štúdiá

Vedecké zameranie:

Predmetom odborného záujmu pedagóga je primárne dizajn a aktuálne dianie v kultúrno-spoločenskom priestore. Má bohaté pedagogické skúsenosti pôsobenia na Univerzite Tomáše Bati v Zlíně, fakulte Multimédií a dizajnu v ateliéri Design oděvu kde bola  v rokoch 2010 – 2015 vo vedúcej funkcii.

Témami, ktorými sa zaoberá v odborných i praktických prácach je prepojenie módy, umenia a dizajnu, ekológia, tradícia a inovácia.

Bola zapojená do viacerých projektov a grantov Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultúry SR, programu Nadácie Tatrabanka: Viac dizajnu, či Inovace studijních programů Ministerstva školstva ČR.

 

Najvýznamnejšie publikácie:

ŠTRANEKOVÁ, Mária. Vybrané kapitoly z předmětu Technologie oboru. FMK Zlín, ISBN: 978-80-7454-474-3

ŠTRANEKOVÁ, Mária. Móda na hrane a koncept v móde In: URBANOVÁ,A., URBAN,R.a kol..Perspektivy výtvarného umenia v 21.str.: zborník vedeckej konferencie, Slovenský inštitút semiotiky. 2012.s. 107- s.127. ISBN 978-80-970947-0-6.

ŠTRANEKOVÁ, Mária. Módní přehlídka na Vancouver Fashion week. Kdo umí, učí-RUV 2010-2015. Host, Brno 2016. s. 72- s.73. ISBN 978-80-7491-874-2.

 

Najvýznamnejšie aktivity:

Mária Štraneková je okrem pedagogickej a vedeckej činnosti aktívna odevná dizajnérka, držiteĺka viacero ocenení na domácej i zahraničnej scéne. Aktuálne získala ocenenie Národná cena za dizajn v kategórií Móda a životný štýl.

Absolvovala viacero zahraničných odborných stáží v Londýne, Artist in residence vo Viedni a desiatky módnych prehliadok, prezentácií, výstav na domácej a medzinárodnej scéne. Od stabilných prehliadok Designblok Praha, Fashion Live! Bratislava, Orange Fashion až po móla v Budapešti, Viedni, Londýne, New Yorku či Vancouveri.

Jej odevná tvorba má zastúpenie v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Múzeu dizajnu SCD, ÚĽUV Bratislava a v Slovenskem národnom múzeu.

 

Ďalšie aktivity a informácie:

Mária Štraneková aktuálne pôsobí ako člen odbornej skupiny Slovenskej inovačnej agentúry v oblasti podpory rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, tiež ako členka odborných komisií pre oblasť dizajnu.V minulosti bola členkou ELIA-The European League of Institutes of the Arts Amsterdam, medzinárodného výboru pre vysokoškolskú umeleckú činnosť. Lektorsky je  angažovaná na MOD’SPE Paris Central Europe, pobočke francúzskej univerzity pre módnych profesionálov, kde vyučuje odevný dizajn.