Fakulta práva

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

Funkcia: Prodekanka pre vnútorný systém kvality, ďalšieho vzdelávania a vzťahov s odbornou verejnosťou

Pracovisko: Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť 2.10
Konzultačné hodiny: štvrtok 13.00 - 14.00
Tel: +421 2 48 20 88 55

E-mail: denisa.dulakova@paneurouni.com


Doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD. ukončila štúdium na  Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1996. Krátko na to nastúpila na Katedru občianskeho práva PF UK, na ktorej pôsobila do roku 2015. Počas tohto obdobia získala titul JUDr., PhD. a v roku 2015 jej bol udelený vedecko-akademický titul docent v odbore občianske právo. V nasledujúcom roku nastúpila na Fakultu práva Paneurópskej vysokej školy, kde pôsobí doteraz, aktuálne aj ako prodekanka pre vnútorný systém kvality, ďalšieho vzdelávania a vzťahov s odbornou verejnosťou.

Profesionálne sa venuje najmä zmluvnému záväzkovému právu a právnym vzťahom k nehnuteľnostiam. Vďaka tomu zaviedla na Paneurópskej vysokej škole, Fakulte práva, nové študijné zameranie Realitné právo, ktorého je garantkou. Spolupracuje na ňom najmä s Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska (NARKS). Doc. JUDr. Dulaková je autorkou viacerých vedeckých článkov, monografických prác a učebných textov. Zúčastňuje sa na domácich i zahraničných konferenciách, na ktorých aktívne vystupuje. V rokoch 2008 až 2015 bola členkou komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, ktorá, pod vedením  jej vtedajšieho predsedu, prof. JUDr. Antona Dulaka, PhD., v septembri 2015 odovzdala prvú ucelenú pracovnú verziu návrhu nového Občianskeho zákonníka.

Z publikačnej činnosti vyberáme:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Zmluvy o prenechaní veci na užívanie : nájomné zmluvy, zmluva o ubytovaní, zmluva o pôžičke a výpožičke a timesharingová zmluva : s komentárom. – 1. vyd. – Praha : C.H. Beck, 2012. – xx, 787 s., Dulaková Jakúbeková, Denisa 28%

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB001 Krátkodobý nájom bytu a súvisiace otázky [textový dokument (print)] / Denisa Dulaková. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2018. – 159 s. – slovenčina. – ISBN 978-80-8168-939-0. – ISBN (online) 978-80-8168-940-6. – PEVŠ 2018AAB0012

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

Dulaková Jakúbeková, Denisa 100%: Všeobecne o zmluvách o prevode vlastníctva : 2. hlava

Lit. 52 zázn.

In: Zmluvy o prevode vlastníctva : kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna zmluva, darovacia zmluva : s komentárom. – 2. aktual. vyd. – Bratislava : C. H. Beck, 2013. – S. 19-92. – ISBN 978-80-89603-18-3. – (Beckova edícia komentované zákony)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi. 2 [textový dokument (print)] / Dulak, Anton (Autor 15%) ; Dulaková Jakúbeková, Denisa (Autor 85%) ; Gešková, Katarína (Recenzent) ; Smyčková, Romana (Recenzent). – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2018. – 110 s. – slovenčina. – ISBN 978-80-8168-778-5. – ISBN (online) 978-80-8168-779-2. – PEVŠ 2018ACB0003

Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi. 1 [textový dokument (print)] / Dulak, Anton (Autor 31%) ; Dulaková Jakúbeková, Denisa (Autor 69%) ; Gešková, Katarína (Recenzent) ; Smyčková, Romana (Recenzent). – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2018. – 99 s. – slovenčina. – ISBN 978-80-8168-876-8. – ISBN (online) 978-80-8168-877-5. – PEVŠ 2018ACB0004

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Dulaková Jakúbeková, Denisa : Odstúpenie od zmluvy podľa Občianskeho zákonníka s upozornením na rozdielnosti úpravy v Obchodnom zákonníku

Dulaková Jakúbeková, Denisa : Odstúpenie od zmluvy z pohľadu katastra nehnuteľností

In: Justičná revue. – Roč. 53, č. 11 (2001), s. 1187-1196

Dulaková Jakúbeková, Denisa : K novele Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách

In: Justičná revue. – Roč. 56, č. 8-9 (2004), s. 907-913

Dulaková Jakúbeková, Denisa 100%: Kam sa podela ochrana spotrebiteľa v zmluvách o nadobudnutí vlastníctva bytu v novostavbách bytových domov?

In: Justičná revue. – Roč. 59, č. 12 (2007), s. 1620-1626

Dulaková Jakúbeková, Denisa 100%: Spotrebiteľská zmluva nanovo a inak

In: Justičná revue. – Roč. 60, č. 6-7 (2008), s. 936-946

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 

Dulaková Jakúbeková, Denisa 100%: Spotrebiteľská zmluva – jej pojem a miesto v právnom poriadku Slovenskej republiky = Složyvča uhoda – jiji ponjattja ta misce v pravovomu poli Slovac´koji Respubliky = Consumer agreement – its concept and place inthe Slovak Republic´s field of law

Recenzované

Lit 8 zázn.

In: Instytucijni ta normotvorči aspekty adaptaciji nacionaľnych zakonodavstv do norm ta standartiv JES. – Užhorod : Lira, 2009. – S. 156-167. – ISBN 978-966-2195-54-5

[Instytucijni ta normotvorči aspekty adaptaciji nacionaľnych zakonodavstv do norm ta standartiv JES. Užhorod, 9.5.2009]

Dulaková Jakúbeková, Denisa 100%: Kúpna cena a zásada “laesio enormis”

Recenzované

Lit. 14 zázn.

In: Principy a zásady v právu – teorie a praxe. – Praha : Leges, 2010. – S. 159-167. – ISBN 978-80-87212-59-2

[Olomoucké debaty mladých právníků 2010. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 12.-14.9.2010]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Dulaková Jakúbeková, Denisa 100%: Spotrebiteľská zmluva v aktuálnom Občianskom zákonníku a v pripravovanom novom Občianskom zákonníku

Recenzované

In: Návrh legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva. – Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 2008. – S. 241-247. – ISBN 978-80-89363-14-8

[Návrh legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva. Trenčianske Teplice, 5.-6.6.2008]

Dulaková Jakúbeková, Denisa 100%: Systematické členenie právnej úpravy zmluvného práva vo vybraných právnych poriadkoch ako inšpiračný zdroj pri tvorbe nového slovenského Občianskeho zákonníka

Recenzované

Lit. 2 zázn.

In: Bratislavské právnické fórum 2013 [elektronický zdroj]. – Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. – S. 269-275 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-7160-365-8. – (Sympóziá, kolokviá, konferencie)

[Bratislavské právnické fórum 2013 : Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 10.-11.10.2013]

Dva pohľady na bývanie [elektronický dokument] : Užitočné neznáme inštitúty v občianskom práve, 05.10.2017-06.10.2017, Slovensko / Dulaková Jakúbeková, Denisa (Autor 100%). – slovenčina. – PEVŠ 2018AFD037 // Zborník odborných príspevkov z konferencie “Užitočné neznáme inštitúty v občianskom práve” konanej v dňoch 5. a 6. októbra 2017 v priestoroch hotela Grand Matej v Banskej Štiavnici : stretnutie katedier občianskeho práva právnických fakúlt v Slovenskej a Českej republike / zostavil: Denisa Dulaková Jakúbeková, Veronika Skorková. – Bratislava (Slovensko) : Paneurópska vysoká škola, 2018. – ISBN (online) 978-80-89453-47-4, s. 18-24. – https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2018/08/zbornik_final.pdf