Fakulta práva

JUDr. Peter Klanduch, PhD., LL.M., M.A.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav medzinárodného a európskeho práva
Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Miestnosť 2.11
Konzultačné hodiny: streda 17.35 - 18.35
Tel: +421 2 4820 8856

E-mail: peter.klanduch@paneurouni.com


Zoznam zabezpečovaných predmetov:

Diplomacia I.

Diplomacia II.

Dejiny diplomacie

Základy medzinárodného práva

Medzinárodné právo verejné

 

Rekodifikácia Trestného zákona vo svetle ustanovení Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu. Justičná revue, roč. 54, 2007, č. 3, s. 331-355.

Medzinárodný trestný súd a stíhanie páchateľov najzávažnejších zločinov podľa medzinárodného práva v politike Európskej únie. In: Perspektívy vývoja európskej integrácie – právne aspekty, Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 118-132.

Medzinárodný trestný súd a Organizácia Spojených národov. In: „Medzinárodný trestný súd na začiatku 21. storočia“ – zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava: Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo, 2007, s. 51-78.

Strategické plánovanie činnosti prokurátora Medzinárodného trestného súdu. In: Slovenská ročenka medzinárodného práva 2008, roč. 1, 2009, s. 71-86.

K niektorým vybraným aspektom spolupráce medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným trestným súdom. Justičná revue, roč. 62, 2010, č. 6-7, s. 747-780.

International criminal tribunals and the development of the law of genocide. In: Slovak Yearbook of International Law 2010-2011, Bratislava: Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo, vol. III, 2012, pp. 50-68.

Povinnosť aut dedere aut judicare a rozsudok Medzinárodného súdneho dvora v prípade Belgicko v. Senegal. In: Medzinárodný súdny dvor: slovenská a česká teória a prax, Bratislava: Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo, 2012, s. 140-151.

K právnej povahe, interpretácii a vykonávaniu rozhodnutí Bezpečnostnej rady OSN. In: Medzinárodné právo ako strážca svetového poriadku: Vynútiteľnosť medzinárodného práva v 21. storočí, Bratislava: Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo, 2014, s. 62-73.

 

Zameranie:

diplomatické a konzulárne právo

medzinárodné humanitárne právo

medzinárodné trestné právo

 

Ďalšie súvisiace akademické alebo vedecké aktivity:

podpredseda Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied (Slovak Society of International Law)

tajomník Slovenskej pobočky Združenia pre medzinárodné právo (International Law Association, Slovak Branch)