Fakulta Psychológie

Psychológia

Zaujíma ťa psychológia? Chceš byť kompetentný v odbornej a ľudskej sfére v tomto žiadanom obore? Fakulta psychológie je prvou na Slovensku, s vyhľadávanými novými študijnými programami a ich vzájomnou kombináciou, ktorá ťa ako jedna z mála na Slovensku pripraví na možnosť získania „Európskeho certifikátu z psychológie“. Fakulta ponúka štúdium aj externe.

Profesia psychológa je spoločensky atraktívna. Skúsení pedagógovia a odborníci z praxe ti poskytnú všeobecnú orientáciu v jej základných disciplínach, subdisciplínach a iných príbuzných odboroch, ktoré sa vzťahujú k psychológii na úrovni jednotlivca, skupín a spoločnosti. Okrem toho ťa pripravia pre porozumenie alebo realizáciu psychologických výskumov. Štúdium ti umožní prípravu na nezávislú psychologickú prax.

Získaš ucelený súbor zručností v psychologickom hodnotení, intervencii a interpretácii. Budeš schopný nezávisle a kriticky čítať a spracovať odbornú a vedeckú literatúru, rozumieť psychológii ako vedeckej disciplíne a jej vzťahom s inými vednými oblasťami.

Získaš základy na skúmanie a porozumenie hlavných oblastí vedeckého výskumu a praxe organizačnej a pracovnej, školskej, sociálnej, vývinovej, kognitívnej, komparatívnej, klinickej, poradenskej psychológie, neuropsychológie a psychológie osobnosti. Oboznámime ťa so základnými psychologickými procesmi. Dokážeš posúdiť a pripraviť podmienky psychodiagnostického vyšetrenia a vykonávať všetky asistenčné práce v súvislosti so psychodiagnostikou. Zároveň budeš spôsobilý komunikovať odborne v cudzom jazyku a spolupracovať na medzinárodnej úrovni.

Pokiaľ cítiš motiváciu s vysokými osobnými ambíciami, dosiahnutie ktorých ti umožní práve Fakulta psychológie, tak neváhaj a staň sa jedným z nás.

Základné informácie

Študijný odbor: 3.1.9 Psychológia

Študijný program: Psychológia

Titul: Bc.

Doba štúdia:  4 roky

Forma štúdia: externá

Jazyk: slovenský

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky :

prebieha posledná etapa podávania e-prihlášok

 

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 904 459 000

Podmienky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia na Fakulte psychológie PEVŠ v akademickom roku 2017/2018

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej i externej forme štúdia je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Uchádzač o bakalárske štúdium si v stanovenom termíne podá prihlášku výhradne elektronickou formou. Termín na podanie e-prihlášky a termín prijímacieho konania je zverejnený tu.

Dekan fakulty môže predĺžiť termín na podávanie prihlášok, resp. určiť ďalší termín na podávanie prihlášok na štúdium a realizovať na to nadväzujúce prijímacie konanie.

Cudzinci môžu byť prijatí na štúdium s podmienkou, že preukážu znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni B2. Táto podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka.

Podmienky prijímacieho konania sa riadia dokumentom: Zásady prijímacieho konania pre AR 2017/2018

Postup podania e-prihlášky

Fakulta psychológie neprijíma prihlášky v papierovej podobe, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

  1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
  2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
  3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Každý uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá kompletnú e-prihlášku a zašle poštou požadované prílohy, bude zaradený do prijímacieho konania.

Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:

  • notárom overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia. Uchádzači, ktorí maturujú v roku 2017, zašlú aktuálne potvrdenie o návšteve strednej školy (uchádzači môžu byť po úspešnom absolvovaní prijímacej skúšky prijatí podmienečne a právo na zápis im vznikne predložením dokladu o získaní požadovaného vzdelania). Uchádzači, ktorí maturovali na strednej škole v zahraničí, priložia maturitné vysvedčenie úradne preložené a notárom overené1.
  • v prípade zmeny priezviska sobášom, po nadobudnutí úplného stredoškolského vzdelania, sa vyžaduje overená fotokópia sobášneho listu
  • štruktúrovaný životopis v slovenskom, resp. v českom jazyku vlastnoručne podpísaný
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za podanie prihlášky

1 Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, požiadajú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o ekvivalenciu štúdia na strednej škole v zahraničí (netýka sa uchádzačov z Českej republiky alebo štátov, s ktorými má SR uzavretú dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní). Viac informácií nájdete na stránke MŠVVaŠ SR: http://www.minedu.sk/ekvivalencia-studia-na-zakladnych-a-strednych-skolach-v-zahranici/

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacieho konania bude uchádzač oboznámený písomne.

Adresa na posielanie príloh k prihláške:

Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
Študijné oddelenie
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

Úradné hodiny:

Pondelok: 9.00 – 12.00 hod.
Utorok: 9.00 – 12.00 hod.
Streda: 9.00 – 12.00 hod.
Štvrtok: 9.00 – 12.00 hod.

Piatok: nestránkový deň

Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Multikultúrna tolerancia

Zameranie reaguje na súčasné dianie v Európe a vo svete. Študentom ponúka osvojenie si vedomostí v oblasti multikulturalizmu a nadobudnutia s ním súvisiacich profesijných zručností. Teoretické vzdelávanie a praktický výcvik v oblasti multikultúrnych kompetencií bude zahŕňať aj analýzu vlastných zážitkov, postojov a presvedčení voči kultúrne odlišnému klientovi, uvedomovanie si protikladov a konfliktov medzi nimi, vývin postojov, názorov a poznatkov o význame a podstate multikulturality a vyhľadávanie spôsobov, ako sa v procese psychologickej práce vyhýbať predsudkom a stereotypom. Dôležitou súčasťou je získavanie multikultúrnych poznatkov o jednotlivých špecifických skupinách ľudí zapojených do procesu psychologickej prevencie, diagnostiky a intervencie, a nadobúdanie zručností nevyhnutných pre spoločenský styk a vzťah psychológa s ľuďmi s odlišným kultúrnym pôvodom.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Prostredníctvom štúdia multikultúrnej tolerancie budú absolventi pripravení na zvládanie  intolerancie, rasizmu, xenofóbie a riešenia kríz v školskom a širšom sociálnom prostredí. Naučia sa zabezpečiť psychické a mentálne zdravie žiakov, študentov a dospelých s dôrazom na  poskytnutie účinnej opory, bezpečia, rady a psychologickej starostlivosti. Nutnosť rozvíjať multikultúrne kompetencie je významná najmä v pomáhajúcich profesiách a v profesiách poskytujúcich starostlivosť o mentálne a fyzické zdravie jedincov – teda aj v profesii psychológa. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.

Štúdium je možné aj bez výberu akéhokoľvek zamerania.