O nás

Akademický holding

Akademický holding (ďalej aj AH) je spoločenstvo škôl založené v roku 2015. V jeho portfóliu sa nachádza Vysoká škola podnikania a práva v Ostrave a Prahe (Pôvodne Vysoká škola podnikania z Ostravy a Vysoká škola manažérskej informatiky, ekonomiky a práva z Prahy), Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Vysoká škola obchodná v Prahe, a ďalšie vzdelávacie inštitúcie všetkých stupňov vzdelávania prevažne v Moravskosliezskom kraji. K júnu 2016 AH zahŕňa približne 300 zamestnancov, 40 študijných odborov, 7 tisíc študentov, 30 tisíc absolventov a konsolidovaný ročný obrat 13 miliónov Eur. Poskytuje široké portfólio formálnych i neformálnych vzdelávacích služieb reagujúcich na transformáciu spoločnosti a s tým prichádzajúce nové potreby. Štúdium na súkromných vysokých školách Akademického holdingu je iné, drží krok s dobou a má vysokú pridanú hodnotu. Je alternatívou ku klasickému vzdelávaniu založenému len na memorovaní a reprodukovaní informácií. Je určené tým, ktorí chcú alternatívu, získať skúsenosti a zručnosti použiteľné pre ďalší profesijný a osobný rast. Štúdium v AH je “múdre”, je nástrojom ako reštartovať intuíciu, pochopiť zmeny, ktoré v spoločnosti prebiehajú zmenou technológií a prostredia. Zakladá sa na aktívnom prístupe, tímovej práci a podnikaní. Študenti a absolventi sa stávajú súčasťou „múdrej komunity“ významných akademikov aj odborníkov z praxe. K tomu využijú virtuálne prostredia a ponuku komunitného sociálneho kapitálu, vrátane ďalších nadväzujúcich produktov, služieb i kontaktov.

Stratégia AH potvrdzuje súčasný trend efektivity v organizácii vysokých škôl s jediným účelom: pripraviť silné ekonomické zázemie vzdelávacích subjektov, ktoré budú pripravovať študentov kvalitnejšie ako doteraz na ich budúce profesijné uplatnenie. Prepájanie niekoľkých vysokých škôl do Akademického holdingu má za cieľ vytvoriť dominantné vzdelávacie inštitúcie stredoeurópskeho charakteru, postavené okrem iného na spoločných vzdelávacích programoch, vedecko-výskumných projektoch či publikačnej činnosti a silnom personálnom zázemí. Prispieva k tomu výrazná spoločenská objednávka na prepojenie štúdia s praxou, naviazaná na firmy rozmanitého výrobného a technického zamerania, alebo orientáciou na služby.

Poslaním vzdelávacieho holdingu je posilnenie dôvery a významu investície do vzdelávania, ako základnej životnej filozofie a základu úspechu v čase transformujúcej sa globálnej spoločnosti výchovou a prípravou nerovnorodých podnikavých jedincov, ktorých výsledok práce nebude roboticky reprodukovateľný, zodpovedných za svoje miesto a užitočnosť v živote a rešpektujúci aktuálne a meniace sa trendy naprieč všetkými oblasťami spoločnosti. Svoje poslanie bude napĺňať so sociálnou zodpovednosťou a s vysokými nárokmi na poskytovateľa vzdelávacích procesov pedagóga.

Víziou AH je vytvorenie spoločnej paneurópskej univerzity ako lídra v česko-slovenskom priestore súkromného vysokoškolského vzdelávania a dominantnej alternatívy k verejným vysokým školám s tradičnou formou vzdelávania. Pôsobí v hlavných centrách oboch krajín a poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou v oblasti kariérneho a osobného rozvoja. Produktom bude široké portfólio formálnych i neformálnych vzdelávacích služieb reagujúce na transformáciu spoločnosti a s tým prichádzajúce nové potreby.