Medzinárodná konferencia: ŠKOLA V KONTEXTE PSYCHOLÓGIE ZDRAVIA A POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE

Medzinárodná konferencia: ŠKOLA V KONTEXTE PSYCHOLÓGIE ZDRAVIA A POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE

Dátum konania: 29.09.2016 – 30.09.2016

Miesto konania: Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20, Bratislava

Organizátor: Fakulta psychológie PEVŠ

Dátum konania: 29.09.2016 – 30.09.2016
Miesto konania: Aula Magnum, PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava
Organizátor: Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v spolupráci s Asociáciou školskej psychológie SR a ČR a Slovenskou komorou učiteľov

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v spolupráci
s Asociáciou školskej psychológie SR a ČR a Slovenskou komorou učiteľov
organizuje 3. medzinárodnú vedeckú konferenciu
ŠKOLA V KONTEXTE PSYCHOLÓGIE ZDRAVIA A POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE
v dňoch 29. – 30. septembra 2016 v priestoroch PEVŠ na Tomášikovej 20, Bratislava.

 

Konferencia sa bude konať pod gesciou prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc., rektora Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a prof. PhDr. Teodora Kollárika, DrSc., dekana Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy, v medzinárodnej spolupráci s Prof. Kevinom Woodsom, Univerzita Manchester, Veľká Británia a ďalšími psychológmi z Európy aj USA reprezentujúcimi svoje krajiny v rámci medzinárodných štruktúr EFPA a ISPA.

PROGRAM KONFERENCIE

Cieľom konferencie je vyzvať psychológov na postupnú aplikáciu výsledkov psychológie zdravia a pozitívnej psychológie v súčasnej škole a upozorniť na novú rolu školského psychológa ako iniciátora, organizátora a podporovateľa mentálneho zdravia žiakov a učiteľov v školách v intenciách pozitívnej psychológie a psychológie zdravia. Pri aplikácii pozitívnej psychológie v škole ide o nový pohľad na výchovu a vzdelávanie, na  svet a seba v ňom. Ide tu vlastne o salutogenézu v škole, štúdium a podporu individuálnych zdrojov zdravia, silných stránok žiakov a učiteľov rozvíjaním ich nadania a talentu smerujúcich ku kvalite ich života v škole, a nielen tam. Znamená to predovšetkým hľadanie, odhaľovanie, identifikovanie pozitívnych možností žiaka a učiteľa, a to nielen v rámci ich kognitivizácie, ale aj motivácie, emocionalizácie, socializácie, autoregulácie. Vstup pozitívnej psychológie do školy znamená tiež reorientáciu od riešenia negatívnych javov v školách smerom k rozvíjaniu najlepších kvalít školy ako inštitúcie a ľudí v nej. Aktívny vstup pozitívnej psychológie do súčasnej školy znamená tiež pozitívnu kooperáciu školského psychológa s mnohými ďalšími odborníkmi (poradenskými a klinickými psychológmi, školskými špeciálnymi pedagógmi, logopédmi, sociálnymi pedagógmi, koordinátormi prevencie, kariérovými poradcami, sociálnymi pracovníkmi, pedopsychiatrami, ale aj právnikmi, mediátormi, lekármi, sociológmi) v rámci multidisciplinárnych tímov, a to vo väčšej miere ako tomu bolo doteraz. Snahou organizátorov je vytvorenie platformy na výmenu teoretických vedomostí, výsledkov výskumu, praktických skúseností, nápadov, myšlienok, návrhov v oblasti psychológie zdravia a pozitívnej psychológie, ich výskumu a praxe a taktiež ich aplikácie v škole. Pozývame odborníkov zo psychológie, ale aj odborníkov z príbuzných disciplín k účasti na konferencii a k diskusii na aktuálne témy. Veríme, že konferencia bude nielen zaujímavým, ale aj príjemne stráveným podujatím, a  najmä priestorom na výmenu informácií a inšpirácií.

Hlavné témy konferencie:

1. Pozitívna psychológia a psychológia zdravia v škole v národnom a medzinárodnom kontexte.

2. Spolupráca odborníkov pri podpore mentálneho zdravia žiakov a učiteľov.

3. Prevencia a preventívne programy pri zabezpečovaní mentálneho zdravia v školách.

4. Využitie poznatkov pozitívnej psychológie a psychológie zdravia v multidisciplinárnom kontexte.
V 2-dňovom programe medzinárodnej vedeckej konferencie odznejú príspevky pozvaných odborníkov zo zahraničia a zo Slovenska.

Na konferencii vystúpia:
Špičkoví odborníci z krajín Európskej únie a USA, ide predovšetkým o členov Medzinárodnej asociácie školskej psychológie ISPA, členov Európskej federácie psychologických asociácií EFPA, členov Európskeho vzdelávacieho centra pre školských psychológov ESPTC a pracovníkov vysokých škôl, vzdelávacích centier, poradní a škôl, napr.:

Joan Duffel, Committee for children, Seattle, USA ( worshop k preventívnym programom)
Carolyn Hubbard, Committee for children , Seattle, USA
Olanda Momcilovic, ESPCT, Amsterdam, Holandsko (worshop ku krízovej intervencii v školách)
Annematt Collot d´Escury, Amsterdam University, Amsterdam, Holandsko
Philippa Grace, Manchester University, Manchester, Veľká Británia
Christine Williams-Burke, Manchester University, Manchester , Veľká Británia
Leonard Carreras, Barcelona, Španielsko
Bernhard Meissner, ESPCT European School Psychology Centre for Training, Wurzburg, Nemecko
Arja Sigfrieds, Vaasa, Fínsko.

Renomovaní slovenskí a českí psychológovia a pedagógovia, pracovníci tých vysokých škôl, fakúlt, výskumných ústavov, spoločenských organizácií, asociácií, ktorí sa svojimi aktivitami spolupodieľajú na podpore zdravia v školách, experti v oblasti pedagogiky, sociológie, sociálnej práce, ale aj pracovníci regionálneho zdravotníctva či odborníci zapojení do prípravy legislatívy so zakomponovaním školského psychológa a jeho pomoci pri podpore zdravia detí a učiteľov v školách využitím aj princípov pozitívnej psychológie,
Odborníci z praxe škôl a školských zariadení podieľajúci sa na aplikovaní psychologických poznatkov do svojej každodennej práce so žiakmi, učiteľmi, rodičmi a inými odborníkmi.

Zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Asociácie školskej psychológie Slovenskej a Českej republiky, Slovenskej psychologickej spoločnosti, Slovenskej komory psychológov, Slovenskej komory učiteľov, Úradu verejného zdravotníctva SR a Centra pozitívnej psychológie pri PEVŠ.

Ďalšie informácie o konferencii nájdete na: www.paneuroconference.sk

Sponzor konferencie:

<<< Späť