Fakulta Práva

Zvyšovanie efektívnosti odhaľovania a dokazovania trestných činov prostredníctvom informačno-technických prostriedkov

Zoznam riešiteľov

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
JUDr. Marcela Tittlová, PhD.
JUDr. PhDr. Jozef Medelský, PhD.
JUDr. Peter Šamko
JUDr. Eva Viktória Malíková
JUDr. Ing. Henrich Gaulieder

 

Cieľ vedeckovýskumnej úlohy

Navrhnutie uceleného riešenia vo vzťahu k právnej úprave (trestnoprocesnej i mimoprocesnej) ITP a rovnako tak aj vo vzťahu k príslušnej aplikačnej praxi. Riešenie problematických otázok, ktoré v súvislosti s právnou úpravou použitia týchto prostriedkov vznikajú a rovnako tak aj problémov, ktoré sa vynárajú v aplikačnej praxi, si vyžaduje ucelené, systematické a koncepčné riešenie. Tieto problémy nie je možné riešiť cestou sledu čiastkových, často nesystematických, nedôsledných krokov v podobe parciálnych novelizácií. Práve takéto ucelené, systematické a dôsledné riešenie problému odhaľovania a dokazovania trestnej činnosti za pomoci ITP bude výstupom nasledujúceho výskumu.

 

Podujatia

Konferencia: Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní

 

Výstupy

TITTLOVÁ, M. Zadržanie a otvorenie zásielok v trestnom konaní. In.: Aktuálne otázky správneho a trestného práva, zborník príspevkov z vedeckej konferencie 3. máj 2016, Paneurópska vysoká škola, Bratislava 2016, s. 172 – 177.