OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

V súlade s ustanovením § 54 ods.14    zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a   o zmene a doplnení  neskorších predpisov a   v zmysle čl. 15 ods.13  Smernice dekana č.2/2019    Doktorandské štúdium Vám oznamujeme, že sa  na  Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, na Tomášikovej ul. 20 v Bratislave, v miestnosti AULA MAXIMA                (1. poschodie), uskutoční obhajoba dizertačnej práce:

 

dňa 01. októbra 2021

 

      o 9:30 hod.          Jany Himmels

na tému: „Tax Consequences of the Withdrawal of a Limited Liability Company in the Light of European Law“.

 

v študijnom programe medzinárodné právo, študijný odbor Právo.

 

 

 

                                    prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

predseda odborovej komisie

 

 

S dizertačnými prácami sa možno oboznámiť na študijnom oddelení Fakulty práva PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava, č. miestnosti 0.04 (prízemie).

<<< Späť