OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

 

V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov a v zmysle čl. 15 ods.13 Smernice dekana č.2/2019 Doktorandské štúdium Vám oznamujeme, že  sa  na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, na Tomášikovej ul. 20 v Bratislave, v miestnosti ODEON (2. poschodie), uskutočnia obhajoby dizertačných prác:

 

dňa 22. augusta 2022

 

o 09:00 hod.           PhDr. JUDr. Dominika Krajného

na tému: „Právne vzťahy pri sprístupňovaní informácií na žiadosť“;

 

o 10:30 hod.           doc. JUDr. Jany Vallovej, PhD.

na tému: „Precedenčná zásada a princíp legality v správnom konaní – teória a prax“.

  

 

v študijnom programe správne právo, študijný odbor Právo.

 

 

 

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

predseda odborovej komisie

 

 

 

S dizertačnými prácami sa možno oboznámiť na študijnom oddelení Fakulty práva PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava,    č. miestnosti 0.04 (prízemie).

<<< Späť