OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

 

 

V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov a v zmysle čl. 15 ods.13 Smernice dekana č.2/2019 Doktorandské štúdium Vám oznamujeme, že sa na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, na Tomášikovej ul. 20 v Bratislave, v miestnosti ODEON (2. poschodie), uskutoční obhajoba dizertačnej práce:

 

dňa 21. júna 2023

 

    o 09:30 hod.           Rudolfa Hahna

 

na tému: „Working Time Recording in the EU and its Member States

(Theoretical and Empirical Analysis)“.

 

 

v študijnom programe medzinárodné právo, študijný odbor Právo.

 

 

 

 

 

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

  predseda odborovej komisie

 

 

 

 

 

S dizertačnými prácami sa možno oboznámiť na študijnom oddelení Fakulty práva PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava, č. miestnosti 0.04 (prízemie).

<<< Späť