OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov a v zmysle čl. 15 ods.13 Záväzného pokynu dekana č. 2/2023 Doktorandské štúdium Vám oznamujeme, že sa na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, na Tomášikovej ul. 20 v Bratislave, v miestnosti č. 1.06 – Pojednávacia miestnosť (1. poschodie), uskutočnia obhajoby dizertačných prác:

 

 

dňa 24. októbra 2023

 

 

o 13:30 hod.           JUDr. Ing. Gréty Noé, LL.M.

na tému: „Vybrané teoretické a aplikačné problémy

v trestnom konaní spojené s núdzovým stavom“.

 

 

v študijnom programe trestné právo, študijný odbor Právo.

 

 

 

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

predseda odborovej komisie

 

 

 

 

 

 

S dizertačnými prácami sa možno oboznámiť na študijnom oddelení Fakulty práva PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava, č. miestnosti 0.04 (prízemie).

<<< Späť