Vďaka PEVŠ ožijú kultúrne aj historické pamiatky

Vďaka PEVŠ ožijú kultúrne aj historické pamiatky

Projekt PEVŠ pomohol vďaka virtuálnej a rozšírenej realite vdýchnuť život až 24 objektom kultúrnych, technických a prírodných pamiatok z regiónu Východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny, ktorý realizovala Fakulty informatiky PEVŠ.

Cieľom projektu InovEduc je zlepšenie spôsobov výučby na oboch stranách slovensko-ukrajinskej hranice. Prostredníctvom najnovších metód sprostredkovania 3D obsahu pomocou virtuálnej a rozšírenej reality a vytvorenia inovatívnych Pracovných metodických listov pre učiteľov a učiteľky ponúka unikátnu škálu nástrojov pre vzdelávanie. V rámci projektu boli vytvorené 3D modely 24 objektov (14 zo Slovenska a 10 z Ukrajiny) kultúrnych, technických a prírodných pamiatok a unikátne softvérové diela, prostredníctvom ktorých sú 3D modely zobrazované používateľom žiakom, učiteľom, ale aj záujemcom z oblasti cestovného ruchu.

Vytvorené interaktívne softvérové nástroje slúžia ako podpora vzdelávania a nadväzujú na výučbu tém, akými sú občianska spoločnosť, spoločná história regiónu Východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny, regionálna výchova, tradičná kultúra, geografia, či spoločná hranica a náboženstvo. V rámci projektu bolo vyškolených 20 učiteľov, učiteliek a metodikov, ktorí sa spolupodieľali na príprave Pracovných metodických listov a v súčasnosti pôsobia ako ambasádori pre moderné vzdelávanie na slovenských a ukrajinských školách.

Výstupy projektu budú prezentované na medzinárodnej vedeckej konferencii v Michalovciach a to dňa 4.apríla 2017.

Projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – „InovEduc“, bol realizovaný vďaka podpore z Nórskych fondov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK08 Cezhraničná spolupráca (www.eeagrants.sk) . Prijímateľom podpory v projekte (CBC01008) je Paneurópska vysoká škola v Bratislave spoločne so svojimi finančnými partnermi Centrom pre Európsku politiku, Bratislava a organizáciou Carpathia Užhorod ( Ukrajina) . Nefinanční partneri projektu sú Generálny konzulát SR v Užhorode, Zakarpatský inštitút postdiplomového pedagogického vzdelávania, Užhorodská národná univerzita, Evanjelická spojená škola v Prešove, Lingvistické gymnázium T.H. Ševčenka Užhorod ( Ukrajina) , Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, Ústav etnológie SAV, Bratislava a Imsa Knowledge Company AS (Nórsko).

„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“

<<< Späť