Ďalšie vzdelávanie

SEMINÁRE K RIGORÓZNEJ PRÁCI

Kurz: Semináre k rigoróznej práci

Cieľom seminárov je poskytnúť poradenstvo záujemcom o rigorózne konanie na Fakulte psychológie.

Príprava kvalitného projektu výskumu je predpokladom vypracovania dobrej rigoróznej práce. Počas nej sa vynára množstvo dôležitých otázok týkajúcich sa správnej formulácie výskumného problému, výskumných otázok a hypotéz, výberu participantov či voľbe metód zberu a analýzy získaných dát s ohľadom na požiadavky kladené na rigorózne práce.

Účastníci kurzu získajú prehľad o procese tvorby rigoróznej práce a jeho jednotlivých fázach. Rozšíria svoje skúsenosti s projektovaním psychologického výskumu, jeho realizáciou, ako aj prezentáciou výskumných zistení. Získajú zručnosti v prezentácii vedeckej práce podľa štruktúry IMRaD a tiež možnosť konzultácií prípravných prác v teoretickej a empirickej oblasti.

Seminár je určený pre každého magistra v odbore psychológia, ktorý sa zaujíma o titul PhDr.

Kurz uskutočňuje fakulta psychológie PEVŠ. Kurz je nepovinným voliteľným doplnkom k rigoróznemu konanie na fakulte.

Rozsah: 8 hodin (4 semináre, 2 akademické hodiny každý)

Prednášajúci – PhDr. Veronika Boleková, PhD.

PhDr. Veronika Boleková, PhD. pôsobí ako pedagogická a vedecko-výskumná pracovníčka na Ústave klinickej psychológie Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy. Vedie kurzy z oblasti metód a techník kvantitatívneho výskumu, kvantitatívnej analýzy psychologických dát, tvorby záverečných prác a pozitívnej psychológie. V súčasnosti sa podieľa na riešení viacerých výskumných projektov, v ktorých sa zameriava najmä na metodológiu realizovaných výskumov, spracovanie a analýzu psychologických dát.

Termín realizácie kurzu sa stanovuje na základe dohody.

Cena: 349 EUR na osobu

Informácie o spôsobe úhrady príslušného poplatku:

  • Banka: Tatrabanka, a.s. Hodžovo nám. 3, 850 05, Bratislava, Slovenská republika
  • IBAN: SK8311000000002628117107, Variabilný symbol bude pridelený každému účastníkovi
  • SWIFT: TATRSKBX
  • Forma úhrady: prevodom z účtu, vkladom v hotovosti na účet; platba musí byť na účte pripísaná najneskôr deň pred konaním prednášky

Prihláška sa podáva elektronicky na tomto linku

Kontaktná osoba:

Hlavný koordinátor ďalšieho vzdelávania PEVŠ, n.o. (Bratislava):  PhDr. Miriama Čižmárová, PhD.

Tel: +421 911 478 998
Tel: +421 2 6820 3621
E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com