Ďalšie vzdelávanie

Vybrané otázky konaní vo veciach rodinnoprávnych

V intenciách zavŕšenej rekodifikácie civilného procesného práva v Slovenskej republike v podobe prijatia troch nových civilnoprocesných kódexov Centrum ďalšieho vzdelávania PEVŠ, n.o. na obdobie marca a apríla 2017 pripravilo súbor troch odborných prednášok pod názvom „Vybrané otázky konaní vo veciach rodinnoprávnych“.

Prednášky sú zamerané na vybrané osobitné druhy mimosporových konaní vo veciach rodinnoprávnych podľa zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v kontexte aktuálnej právnej úpravy a zmien, ktoré jej účinnosťou nastali.

Téma prednášky
Prednášajúci
Tematická oblasť Vybrané tematické jednotky Termín vzdelávacieho podujatia
Prednášková miestnosť
Osobitosti konaní vo veciach rodinnoprávnych

doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

Civilné právo procesné – Konania v rodinnoprávnych veciach, ich členenie podľa CSP a CMP
– Konania podľa CSP (osobitosti konaní, týkajúcich sa BSM; vyporiadanie BSM; ochrana pred domácim násilím, ochrana rodinného obydlia a práva žiť v ňom)
– Konania podľa CMP (druhá časť, prvá hlava CMP a aplikácia osobitných ustanovení CMP na priebeh konania
17.03.2017,
od: 9:00 do: 12:30
miestnosť Odeon (2. poschodie)
Starostlivosť súdu o maloletých

doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

Civilné právo procesné – Obsah činnosti súdu pri starostlivosti o maloletých
– Miestna príslušnosť v konaniach
– Zastupovanie maloletého pred súdom
– Využitie mediácie pri úprave starostlivosti o maloletých
– Predmet konania starostlivosti o maloletých
– Procesné špecifiká pri starostlivosti súdu o maloletých
24.03.2017,
od: 9:00 do: 12:30
miestnosť Odeon (2. poschodie)
Konania vo veciach osvojenia

doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

Civilné právo procesné – Špecifiká konaní vo veciach osvojenia
– Predmet konaní vo veciach osvojenia
– Miestna príslušnosť pre konania vo veciach osvojenia
– Zastupovanie dieťaťa v konaniach vo veciach osvojenia
– Konanie o osvojiteľnosti
– Konanie o zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti
– Konanie o osvojenie
– Konanie o zrušenie osvojenia
31.03.2017,
od: 9:00 do: 12:30
miestnosť Odeon (2. poschodie)

Informácie o výške príslušného poplatku:

Úhrada
(platí sa jednorazovo za celú tematickú oblasť)

Kategória „A“ Kategória „B“
I II
25 Eur 50 Eur 134,90 Eur
  • Kategória „A“ – zahŕňa študentov riadne zapísaných v dennej alebo externej forme akreditovaného štúdia (Bratislava) na ktorejkoľvek fakulte Paneurópskej vysokej školy
  • Kategória „B“ – zahŕňa osoby nespadajúce do kategórie „A“
  • v stĺpci „I“ je uvedená výška poplatku pri podaní prihlášky na jednu z ponúkaných prednášok
  • v stĺpci „II“ je uvedená výška poplatku pri podaní prihlášky na všetky tri ponúkané prednášky

Informácie o spôsobe úhrady príslušného poplatku:

Banka: Tatrabanka, a.s. Hodžovo nám. 3, 850 05, Bratislava, Slovenská republika
IBAN: SK8311000000002628117107, Variabilný symbol bude pridelený každému účastníkovi
SWIFT: TATRSKBX

Forma úhrady: prevodom z účtu, vkladom v hotovosti na účet; platba musí byť na účte pripísaná najneskôr deň pred konaním prednášky

 

Prihláška sa podáva elektronicky na tomto linku

 

Kontaktná osoba:

Hlavný koordinátor ďalšieho vzdelávania PEVŠ, n.o. (Bratislava):  PhDr. Miriama Čižmárová, PhD.

Tel: +421 911 478 998
Tel: +421 2 6820 3621
E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com