Dátové štruktúry a algoritmy

Dátové štruktúry a algoritmy

Prednášajúci: prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.

Kategória počítačového kurzu: Programovanie v jazyku C++

Certifikát po kurze: Áno (po absolvovaní testu a praktických úloh)

Cieľová skupina: Kurz je určený všetkým, ktorí chcú získať základné poznatky nielen o abstrakcii údajov, abstraktných údajových typoch, ale aj o základných štruktúrach údajov akými sú zásobník, fronta a pod., ich definícii a rôznych možnostiach ich implementácie. Okrem toho predmet obsahuje základy analýzy algoritmov, najmä algoritmov usporiadania, triedenia, vyhľadávania a tiež aj rekurzie.

Potrebná predchádzajúca znalosť/ úroveň: Potrebné sú základné znalosti zo stredoškolskej matematiky a logiky. Predchádzajúca znalosť aspoň jedného programovacieho jazyka sa vyžaduje.

Kurz je realizovaný blokovou výučbou (piatok poobede alebo sobotu ). Spolu 24 hodín.

Osnova kurzu:

 1. Abstrakcia údajov, abstraktné údajové typy, špecifikácia a implementácia abstraktných údajových typov, ich inicializácia.
 2. Úvod do štruktúr údajov, údajové typy a údajové štruktúry, prehľad štruktúr údajov: reťazec, zásobník, fronta, pole, tabuľka, množina, zoznam, strom, graf.
 3. Návrh a implementácia abstraktných údajových typov, implementácia údajových štruktúr: reťazec, zásobník, fronta, pole, tabuľka, množina.
 4. Smerníky a dynamické údaje, typ smerník, pojem dynamického údaju, prideľovanie a uvoľňovanie dynamickej pamäte, dynamické programovanie.
 5. Zreťazene zoznamy, implementácia pomocou poľa, dynamická implementácia, dvojmo zreťazené zoznamy, kruhové zoznamy, stromy a grafy.
 6. Rekurzia: definícia, rekurzívne funkcie, nekonečná rekurzia, implementácia rekurzie, otázka zložitosti rekurzie.
 7. Analýza zložitosti algoritmov. Pamäťová a operačná zložitosť algoritmov.
 8. Klasifikácia algoritmov usporiadania (triedenia). Algoritmy usporiadania s kvadratickou operačnou zložitosťou.
 9. Algoritmy usporiadania zložitosti n log n, špeciálne algoritmy triedenia.
 10. Vyhľadávací problém, jednosmerne adresné vyhľadávanie.
 11. Jednosmerné asociatívne vyhľadávanie, vyhľadávacie stromy, vyhľadávanie vzoru v texte.
 12. Viacrozmerne vyhľadávanie, viacrozmerne vyhľadávacie stromy, algoritmy prehľadávania s návratom.

Odporúčaná literatúra:

KOCH, J., DAVIDSON, K.: Dátové struktury bez předchozích znalostí, Computer Press, Brno, 2006,  ISBN 80-251-0689-6

SCHINDLER, F. Data Structures and Algorithms, Wolters Kluwer Publishing, Prague, (2014) 80 s. ISBN 978-80-7478-569-6

 

Cena:

 • 99 € (bez testu a certifikátu)
 • 168 € (s testom a certifikátom)

Ako sa prihlásiť: Záujemcovia o štúdium sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky zaslanej na e-mail:

dekanat.fi@paneurouni.com

Kontakt:

dekanat.fi@paneurouni.com
Tel: +421 2 6820 3639

Bloky výučby

• Dátové štruktúry a algoritmy

10.02.2018      12:40 – 15:55 poslucháreň 301 (4)

24.02.2018      8:30 – 11:45 poslucháreň 301 (4)

03.3.2018        8:30 – 11:45 poslucháreň 301 (4)

10.03.2018      12:40 – 15:55 poslucháreň 301 (4)

24.03.2018      8:30 – 11:45 poslucháreň 105 (4)

14.04.2018      8:30 – 11:45 poslucháreň 106 PC1 (4)