Objektovo-orientované programovanie

Objektovo-orientované programovanie

Semester: Zimný

Prednášajúci: prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.

Kategória počítačového kurzu: Programovanie v jazyku Java

Certifikát po kurze: Áno (po absolvovaní testu a praktických úloh)

Cieľová skupina: Kurz je určený všetkým, ktorí si chcú osvojiť základné koncepty objektovo orientovaného paradigmu. Jeho absolventi po ukončení tohto kurzu budú schopný písať a odlaďovať stredne ťažké programy v jazyku Java, ktoré obsahujú hierarchie tried, ich dedičnosť, polymorfizmy a GUI.

Potrebná predchádzajúca znalosť/ úroveň: Potrebné sú základné znalosti zo stredoškolskej matematiky a logiky. Predchádzajúca znalosť aspoň jedného programovacieho jazyka sa vyžaduje.

Kurz je realizovaný blokovou výučbou (piatok poobede alebo sobotu ). Spolu 24 hodín.

Osnova kurzu:

 1. . Úvod do objektovo orientovaného programovania a Javy.
 2. Prehľad konštrukcii v Jave: triedy, objekty, vetvenie, cyklus, polia, reťazce.
 3. Vstupnovýstupný systém v Jave.
 4. Znovupoužiteľné triedy a balíky.
 5. GUI triedy a udalosťou hnané programovanie.
 6. Dedenie: typy a výhody dedenia a jeho cena: rýchlosť, veľkosť programu, zložitosť.
 7. Polymorfizmy: premenné, abstraktné metódy, preťažovanie metód.
 8. Tvorba okien.
 9. Ošetrenie chýb a výnimiek.
 10. Viacnásobné vlákna: ich tvorba, synchronizácia a súvislosť s bezpečnosťou programu.
 11. Aplikácie, aplety a HTML.
 12. Mechanizmy pre znovupoužitie softvéru: dynamická kompozícia, dedenie vnútorných tried.
 13. Grafika v Jave.

 

Odporúčaná literatúra:

VRANIČ, V., Objektovo orientované programovanie, Vydavateľstvo  STU, Bratislava, 2008, 211 strán, ISBN 978-80-227-2830-0.

ECKEL, B., Thinking in Java, Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ 07458, ISBN 0-13-659723-8, 1998, prístupné online na http://kifri.fri.utc.sk/~zjavka/

 

 

ZÁVÄZNÁ  PRIHLÁŠKA

 • Rozsah kurzov: 1 semester (12 týždňov)
 • Bežná cena kurzu za osobu s DPH: 99 € za kurz a 69 € za test a certifikát

Bloky výučby:

 • 30.09.2017 8:30 – 12:35 (5)
 • 21.10.2017 8:30 – 12:35 (5)
 • 25.11.2017 12:40 – 16:45 (5)
 • 02.12.2017 10:10 – 14:15 (4)
 • 16.12.2017 8:30 – 12:35 (5)