Právo pre manažérov s výučbou vo Veľkej Británii

Právo pre manažérov s výučbou vo Veľkej Británii

Informácie k výučbe vo Veľkej Británii:

  • jeden modul zo vzdelávacieho programu je možné absolvovať v anglickom jazyku na univerzite Staffordshire University vo Veľkej Britániivýučba prebieha 2 dni (vždy 8 hodín)*
  • zabezpečená je doprava z Bratislavy do Londýna a späť (letecky Ryanair)**
  • zabezpečená je doprava v rámci Veľkej Británie (autobus/vlak z letiska do miesta pobytu)
  • zabezpečené je ubytovanie v mieste pobytu v deň príchodu v dňoch výučby (3 noci) v hoteli *** alebo v ubytovacom zariadení Staffordshire University
  • stravovanie počas pobytu nie je v cene
  • celková cena programu je 5.999€ (s DPH)

* konkrétne dni v týždňov budú upresnené
** možná zmena dopravcu, prípadne letiska podľa aktuálnej dostupnosti leteckých spojov

Stručný popis vzdelávacieho programu Profesijné vzdelávanie vychádzajúce z LLM je rozšírené vzdelávanie pre manažérov v oblasti aplikácie práva v praktickej oblasti manažmentu.
Vzdelávací program LLMPrávo pre manažérov poskytuje študentom vzdelávanie modernou formou s individuálnym prístupom, konzultácie s odborníkmi a nadväzovanie nových kontaktov v oblasti profesijnej praxe.
Výučba je vedená so zreteľom na to, že aj keď manažéri prichádzajú vo svojej profesii do styku s rôznymi právnymi odvetviami, tak sami nemusia byť právnikmi, avšak neznalosť právneho povedomia môže mať aj tak rôzne finančné následky pre spoločnosti, ktoré riadia.
Stručná obsahová náplň vzdelávacieho programu Obsahom všetkých modulov je vysvetlenie základných pojmov, metód a techník v oblasti práva, praktická analýza vybraných právnych problémov a diskusia o implementácii v prostredí jednotlivých firiem účastníkov kurzu. Správnosť riešenia a postupov si overíte diskusiami a konzultáciami.
Cieľ vzdelávacieho programu Zvýšenie právneho povedomia, dokázať identifikovať riziká pochádzajúce z právneho prostredia a zvýšiť bezpečnosť firmy rozvojom ľudských zdrojov v oblasti práva využívaním efektívnych metód a techník strategického riadenia.
Cieľová skupina vzdelávacieho programu Vzdelávací program LLM Právo pre manažérov je určený pre manažérov, členov manažmentu, podnikateľov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy, predstaviteľov neziskových organizácií a pracovníkov, ktorí chcú získať konkurenčnú výhodu.
Podmienky prijatia Zaslanie vyplnenej on-line prihlášky dostupnej na:https://goo.gl/forms/APbcSCoUrU1mMOr82
Rozsah vzdelávacieho programu 1). Kurz pozostáva z nasledujúcich 6 modulov, každý v rozsahu 16 hodín priamej výučby:
Modul 1: Úvod do práva a právnej teórie
Modul 2: Právne aspekty riadenia ľudských zdrojov
Modul 3: Právne aspekty riadenia financií
Modul 4: Riadenie právnej infraštruktúry firmy
Modul 5: Právne aspekty riadenia marketingu
Modul 6: Firma, právo a etika
Poznámka:
Modul 6 Firma, právo a etika je v prípade záujmu možné absolvovať vo veľkej Británii, kde je organizovaný v spolupráci so Staffordshire University. V tomto prípade prebieha výučba v anglickom jazyku. Študentom je zabezpečená doprava a ubytovanie, ktoré nie je zahrnuté v základnej cene programu
2). 4 hodiny konzultácií pri príprave záverečnej práce v spolupráci s vedúcim práce
Trvanie vzdelávacieho programu Štandardná doba štúdia: jeden rok
Intenzívne štúdium: 6 mesiacov.Výučba prebieha vždy počas víkendov (t.j. v sobotu a v nedeľu) 6 mesiacov a následne majú študenti cca. 6 mesiacov na odovzdanie a obhajobu záverečnej práce.
Forma a metódy výučby Kombinovaná forma výučby prebieha počas víkendov, stretnutia sú 1x do mesiaca počas víkendu.
Diskusia, riešenie prípadových štúdií, výmena praktických skúseností a príkladov z praxe.
Výklad lektora so sprievodnou diskusiou, rozbor prípadových štúdií a riešenie konkrétnych situácií, využitie analytických a diagnostických metód, výcvik praktických zručností, individuálne a skupinové konzultácie.
Študijný materiál Zahrnutý v cene vzdelávacieho programu – ku každému modulu študent obdrží študijné materiály v tlačenej forme vrátane prezentácii a odbornú publikáciu.
Garanti vzdelávacieho programu Havlíček Jan, JUDr.
Žák Pavel, JUDr.
Řihák Marek, Ing.
Ondrůšek Čestmír, JUDr. Ing., Ph.D.
Dobřichovský Tomáš, JUDr., Ph.D.
Spôsob ukončenia vzdelávacieho programu Úspešná obhajoba záverečnej práce formou prezentácie a zodpovedanie otázok členov komisie.
Záverečná práca obsahuje analýzu konkrétneho právneho problému s návrhom konkrétnych opatrení a postupov implementácie. Rozsah práce je 20 strán formátu A4 (cca. 6.000 slov).
Hodnotenie záverečnej práce je slovné, celkové výsledne hodnotenie je „Absolvoval“/“Neabsolvoval“.
Pre úspešné absolvovanie programu je potrebné osobne sa zúčastniť na min. 70% výučby.Poznámka:
V cene štúdia je zahrnutá možnosť opätovne opakovať obhajobu záverečnej práce v prípade získania hodnotenia „Neabsolvoval“.
Osvedčenie o ukončení vzdelávacieho programu Certifikát – bude odovzdaný po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu
Termín a čas konania Október 2017

Poznámka:
Počas výučby je účastníkom vzdelávacieho programu k dispozícii občerstvenie vrátane obedu.

Minimálny počet účastníkov 10

Poznámka:
Ponúkaný kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny. V tomto prípade sa termín a miesto dohodne podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Cena vzdelávacieho programu 4.999€ ( s DPH) – základná cena vzdelávacieho programu
5.999€ (s DPH) – cena vzdelávacieho programu v prípade absolvovania Modulu 6Firma, právo a etika vo Veľkej Británii
Ďalšie informácie Charakteristika programu

 

Prihláška na program LLM

Infolinka pre uchádzačov

Tel: +421 911 478 998
Tel: +421 2 6820 3621
Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00
E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com