Základy obchodného práva v kontexte EÚ

Základy obchodného práva v kontexte EÚ

Stručný popis vzdelávacieho programu Profesijné vzdelávanie vychádzajúce z LLM je rozšírené vzdelávanie pre právnikov a odborníkov, pohybujúcich sa v právnej oblasti. Vzdelávací program LLM Základy obchodného práva v kontexte EÚ poskytuje vzdelávanie modernou formou s individuálnym prístupom, konzultácie s odborníkmi a nadväzovanie nových kontaktov v oblasti profesijnej praxe.
Stručná obsahová náplň vzdelávacieho programu Obsahom všetkých modulov je vysvetlenie základných pojmov, metód a techník v oblasti práva, praktická analýza vybraných právnych problémov a diskusia o implementácii v prostredí jednotlivých firiem účastníkov kurzu. Správnosť riešenia a postupov si overíte diskusiami a konzultáciami.
Cieľ vzdelávacieho programu Zvýšenie právneho povedomia, schopnosť identifikovať riziká pochádzajúce z právneho prostredia a zvýšiť bezpečnosť firmy rozvojom ľudských zdrojov v oblasti práva využívaním efektívnych metód a techník strategického riadenia.
Cieľová skupina vzdelávacieho programu Vzdelávací program LLM Základy obchodného práva v kontexte EÚ je určený pre právnikov, advokátov a ďalších špecialistov pohybujúcich sa v prostredí práva.
Podmienky prijatia Zaslanie vyplnenej on-line prihlášky dostupnej na:
https://goo.gl/forms/APbcSCoUrU1mMOr82
Rozsah vzdelávacieho programu 1). Kurz pozostáva z nasledujúcich 6 modulov, každý v rozsahu 8 hodín priamej výučby:
Modul 1: Základy práva EÚ
Modul 2: Ekonomika a politika EÚ
Modul 3: Strategický management pre právnikov
Modul 4: Európske súťažné právo
Modul 5: Bankovníctvo a poisťovníctvo v kontexte EÚ
Modul 6: Medzinárodné právo obchodné2). 2 hodiny konzultácií pri príprave záverečnej práce v spolupráci s vedúcim práce
Trvanie vzdelávacieho programu Štandardná doba štúdia: jeden rok
Intenzívne štúdium: 6 mesiacovVýučba prebieha vždy počas víkendov (t.j. v sobotu a v nedeľu) 6 mesiacov a následne majú študenti cca. 6 mesiacov na odovzdanie a obhajobu záverečnej práce.
Forma a metódy výučby Kombinovaná forma výučby prebieha počas víkendov, stretnutia sú 1x do mesiaca počas víkendu.
Diskusia, riešenie prípadových štúdií, výmena praktických skúseností a príkladov z praxe.
Výklad lektora so sprievodnou diskusiou, rozbor prípadových štúdií a riešenie konkrétnych situácií, využitie analytických a diagnostických metód, výcvik praktických zručností, individuálne a skupinové konzultácie.
Študijný materiál Zahrnutý v cene vzdelávacieho programu – ku každému modulu študent obdrží študijné materiály v tlačenej forme vrátane prezentácii a odbornú publikáciu.
Garanti vzdelávacieho programu JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA
Ing. Antonino Milicia, Ph.D.
Mgr. Petr Běhan, Ph.D.
Ing. Karel Osička, MBA
JUDr. Radka Nevědělová, Ph.D.
Spôsob ukončenia vzdelávacieho programu Úspešná obhajoba záverečnej práce formou prezentácie a zodpovedanie otázok členov komisie.
Záverečná práca obsahuje analýzu konkrétneho právneho problému s návrhom konkrétnych opatrení a postupov implementácie. Rozsah práce je 20 strán formátu A4 (cca. 6.000 slov).
Hodnotenie záverečnej práce je slovné, celkové výsledne hodnotenie je „Absolvoval“/“Neabsolvoval“.
Pre úspešné absolvovanie programu je potrebné osobne sa zúčastniť na min. 70% výučby.Poznámka:
V cene štúdia je zahrnutá možnosť opätovne opakovať obhajobu záverečnej práce v prípade získania hodnotenia „Neabsolvoval“.
Osvedčenie o ukončení vzdelávacieho programu Certifikát – bude odovzdaný po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu
Termín a čas konania Október 2017

Poznámka:
Počas výučby je účastníkom vzdelávacieho programu k dispozícii občerstvenie vrátane obedu.

Minimálny počet účastníkov vzdelávacieho programu 10

Poznámka:
Ponúkaný kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny. V tomto prípade sa termín a miesto dohodne podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Cena vzdelávacieho programu 2.999€ ( s DPH)
Ďalšie informácie Charakteristika programu

 

Prihláška na program LLM

Infolinka pre uchádzačov

Tel: +421 911 478 998
Tel: +421 2 6820 3621
Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00
E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com