Vzdelávacie podujatia PCDV v Martine

Vzdelávacie podujatia PCDV v Martine

Paneurópska vysoká škola poskytuje v mieste svojho sídla (v Bratislave) akreditované vzdelávanie na 5 fakultách, a to vo všetkých troch stupňoch štúdia. Viac informácií o našich akreditovaných študijných programoch sa dozviete tu.

Okrem riadne akreditovaného vysokoškolského vzdelania, poskytuje PEVŠ, n.o. v spolupráci s jej partnermi v SR aj zahraničí a v súlade s čl. III jej štatútu aj rôzne semináre, školenia, kurzy, besedy a prezentácie (v neakreditovanom režime), ktoré poskytujú významný súbor vedomostí pre rôzne skupiny osôb v rámci teórie ako aj praxe (ďalej aj ako „ďalšie vzdelávanie“). Tieto vzdelávacie podujatia realizuje PEVŠ, n.o. prostredníctvom Paneurópskych centier ďalšieho vzdelávania (ďalej aj ako „PCDV“).

Aktuálnu ponuku kurzov ďalšieho vzdelávania v Banskej Bystrici pre študentov Fakulty práva PEVŠ nájdete tu.

Cena kurzov je stanovená pre jednotlivé kategórie účastníkov.

  • Kategória „A“ – zahŕňa študentov riadne zapísaných v dennej alebo externej forme akreditovaného štúdia (Bratislava) na ktorejkoľvek fakulte Paneurópskej vysokej školy
  • Kategória „B“ – zahŕňa zamestnancov verejnej správy
  • Kategória „C“ – zahŕňa všetky osoby nespadajúce do kategórie „A“ a kategórie „B“

Informácie o konkrétnych miestach, resp. miestnostiach výučby, spôsobe úhrady príslušného poplatku a pod., nájdete na našich web stránkach alebo vám tieto, ako aj akékoľvek ďalšie súvisiace informácie, poskytne Mgr. Dušan Haško, koordinátor Paneurópskeho centra ďalšieho vzdelávania v Martine.

 

Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania Martin – koordinátor: Mgr. Dušan Haško

Tel: +421 904 459 792
E-mail: martin@paneurouni.com