Rozvoj ľudských zdrojov

Rozvoj ľudských zdrojov

Stručný popis vzdelávacieho programu Profesijné vzdelávanie MBA je rozšírené vzdelávanie pre manažérov v oblasti praktického managementu. Vzdelávací program MBA Rozvoj ľudských zdrojov poskytuje vzdelávanie modernou formou s individuálnym prístupom, konzultácie s odborníkmi a nadväzovanie nových kontaktov v oblasti profesijnej praxe. Praktický management znamená aplikáciu znalostí priamo do praxe – cieľom je riešenie konkrétnej situácie v oblasti strategického riadenia vo vašej firme.
Vzdelávací program MBA Rozvoj ľudských zdrojovje jedinečným programom, ktorý je zameraný na ľudské zdroje a ich rozvoj. Ponúka moderné metódy a techniky rozvoja ľudských zdrojov, ktoré umožňujú zvýšiť kvalitu a potenciál ľudských zdrojov vo firme.
Stručná obsahová náplň vzdelávacieho programu Obsahom všetkých modulov je vysvetlenie základných pojmov, metód a techník v oblasti strategického riadenia, praktická aplikácia vybraných analýz a princípy tvorby stratégie a ich implementácie. Správnosť riešení a postupov si overíte konzultáciami a diskusiami.
Cieľ vzdelávacieho programu Zvýšenie konkurencieschopnosti, výkonnosti a bezpečnosti firmy rozvojom ľudských zdrojov. Rozvoj ľudských zdrojov je špecifickou zložkou riadenia ľudských zdrojov, zameranou na systematický profesijný rast a rozvoj ľudských zdrojov, vytváranie stratégií a podmienok rozvoja vrátane koncipovania moderných podporných a motivačných programov pre rozvoj pracovníkov.
Cieľová skupina vzdelávacieho programu Vzdelávací program MBA Rozvoj ľudských zdrojov je určený pre manažérov, členov manažmentu, podnikateľov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy, predstaviteľov neziskových organizácií a pracovníkov, ktorí chcú získať konkurenčnú výhodu v oblasti HR.
Podmienky prijatia Zaslanie vyplnenej on-line prihlášky dostupnej na:
https://goo.gl/forms/APbcSCoUrU1mMOr82
Rozsah vzdelávacieho programu 1). Kurz pozostáva z nasledujúcich 6 modulov, každý v rozsahu 16 hodín priamej výučby:
Modul 1: Strategické vedenie a rozvoj ľudských zdrojov
Modul 2: Strategické riadenia inovácií
Modul 3: Kreatívny a znalostný manažment
Modul 4: Systematické vzdelávanie a profesijný rozvoj, kariérny manažment, podmienky pre rozvoj HR
Modul 5: Rozvoj kompetencií osobného manažmentu (výcvik)
Modul 6: Business koučing a koučovacie prístupy
Poznámka:
Modul 4 Systematické vzdelávanie a profesijný rozvoj, kariérny manažment, podmienky pre rozvoj HR je v prípade záujmu možné absolvovať vo veľkej Británii, kde je organizovaný v spolupráci so Staffordshire University. V tomto prípade prebieha výučba v anglickom jazyku. Študentom je zabezpečená doprava a ubytovanie, ktoré nie je zahrnuté v základnej cene programu.                                                                                                                                                                                                  2). 4 hodiny konzultácií pri príprave záverečnej práce v spolupráci s vedúcim práce
Trvanie vzdelávacieho programu Štandardná doba štúdia: jeden rok
Intenzívne štúdium: 6 mesiacov.Výučba prebieha vždy počas víkendov (t.j. v sobotu a v nedeľu) 6 mesiacov a následne majú študenti cca. 6 mesiacov na odovzdanie a obhajobu záverečnej práce.
Forma a metódy výučby Kombinovaná forma výučby prebieha počas víkendov, stretnutia sú 1x do mesiaca počas víkendu.
Diskusia, riešenie prípadových štúdií, výmena praktických skúseností a príkladov z praxe.
Výklad lektora so sprievodnou diskusiou, rozbor prípadových štúdií a riešenie konkrétnych situácií, využitie analytických a diagnostických metód, výcvik praktických zručností, individuálne a skupinové konzultácie.
Študijný materiál Zahrnutý v cene vzdelávacieho programu – ku každému modulu študent obdrží študijné materiály v tlačenej forme vrátane prezentácii a odbornú publikáciu.
Garanti vzdelávacieho programu Mgr. Ladislav Koubek, MBA
PhDr. Petr Krajáč, Ph.D.
Mgr. David Kryštof
Spôsob ukončenia vzdelávacieho programu Úspešná obhajoba záverečnej práce formou prezentácie a zodpovedanie otázok členov komisie.
Záverečná práca obsahuje analýzu konkrétneho právneho problému s návrhom konkrétnych opatrení a postupov implementácie. Rozsah práce je 20 strán formátu A4 (cca. 6.000 slov).
Hodnotenie záverečnej práce je slovné, celkové výsledne hodnotenie je „Absolvoval“/“Neabsolvoval“.
Pre úspešné absolvovanie programu je potrebné osobne sa zúčastniť na min. 70% výučby.Poznámka:
V cene štúdia je zahrnutá možnosť opätovne opakovať obhajobu záverečnej práce v prípade získania hodnotenia „Neabsolvoval“.
Osvedčenie o ukončení vzdelávacieho programu Certifikát – bude odovzdaný po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu
Termín a čas konania vzdelávacieho programu Október 2017

Poznámka:
Počas výučby je účastníkom vzdelávacieho programu k dispozícii občerstvenie vrátane obedu.

Minimálny počet účastníkov 10
Poznámka:
Ponúkaný kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny. V tomto prípade sa termín a miesto dohodne podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.
Cena vzdelávacieho programu 4.999€ ( s DPH) – základná cena vzdelávacieho programu
5.999€ (s DPH) – cena vzdelávacieho programu v prípade absolvovania Modulu 4: Systematické vzdelávanie a profesijný rozvoj, kariérny manažment, podmienky pre rozvoj HR vo Veľkej Británii
Ďalšie informácie Charakteristika programu

 

Prihláška na program MBA

Infolinka pre uchádzačov

Tel: +421 911 478 998
Tel: +421 2 6820 3621
Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00
E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com