Fakulta práva

Bez prijímacích pohovorov

Dekan fakulty PEVŠ môže rozhodnúť o prijatí uchádzača na štúdium už aj bez prijímacích pohovorov:

1.    Ak sú splnené požiadavky v zmysle Zásad prijímacieho konania (body a až d).
2.    Ak uchádzač získal prvostupňové alebo druhostupňové vzdelanie v študijnom odbore príbuznom študijnému odboru „právo“ v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte EU a zároveň
3.    ak uchádzač v termíne určenom harmonogramom splní súčasne ostatné formálne podmienky – najmä podanie elektronickej prihlášky na štúdium v určenom termíne (vrátane všetkých príloh) a zaplatenie poplatku za prijímacie konanie podľa tohto bodu vo výške 20 eur.