Fakulta práva

S prijímacími pohovormi

Obsah prijímacej skúšky:

  1. písomný test – preukazuje splnenie primeranej úrovne základných logických a myšlienkových operácií. Maximálny možný počet dosiahnutých bodov – 350 b.;
  2. písomný test jazykovej kompetencie (v anglickom alebo nemeckom jazyku). Maximálny možný počet dosiahnutých bodov – 200 b.

Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu získaných bodov. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie v súlade s podmienkami ustanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacej skúšky bude uchádzač oboznámený písomne.
Zoznamy prijatých uchádzačov v dennej aj externej forme štúdia budú zverejnené na webovej stránke fakulty, resp. cez interný univerzitný systém školy (UIS).