Termíny a podmienky prijatia

Fakulta psychológie

Bakalárske štúdium

Podmienky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia na Fakulte psychológie PEVŠ v akademickom roku 2017/2018

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej i externej forme štúdia je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Uchádzač o bakalárske štúdium si v stanovenom termíne podá prihlášku výhradne elektronickou formou. Termín na podanie e-prihlášky a termín prijímacieho konania je zverejnený tu.

Dekan fakulty môže predĺžiť termín na podávanie prihlášok, resp. určiť ďalší termín na podávanie prihlášok na štúdium a realizovať na to nadväzujúce prijímacie konanie.

Cudzinci môžu byť prijatí na štúdium s podmienkou, že preukážu znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni B2. Táto podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka.

Podmienky prijímacieho konania sa riadia dokumentom: Zásady prijímacieho konania pre AR 2017/2018

Postup podania e-prihlášky

Fakulta psychológie neprijíma prihlášky v papierovej podobe, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

  1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
  2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
  3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).
Platenie poplatku za prijímacie konanie

Poplatok za prijímaciu skúšku: 20 eur
Číslo účtu: SK5511000000002926860927, Tatrabanka, a. s. (SWIFT: TATRSKBX)
Adresa príjemcu: PEVŠ n. o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).
V prípade, že uchádzač požiada študijné oddelenie o deaktiváciu svojej zaplatenej e-prihlášky v systéme poplatok sa nevracia.

Každý uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá kompletnú e-prihlášku a zašle poštou požadované prílohy, bude zaradený do prijímacieho konania.

Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:
  • notárom overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia. Uchádzači, ktorí maturujú v roku 2017, zašlú aktuálne potvrdenie o návšteve strednej školy (uchádzači môžu byť po úspešnom absolvovaní prijímacej skúšky prijatí podmienečne a právo na zápis im vznikne predložením dokladu o získaní požadovaného vzdelania). Uchádzači, ktorí maturovali na strednej škole v zahraničí, priložia maturitné vysvedčenie úradne preložené a notárom overené1.
  • v prípade zmeny priezviska sobášom, po nadobudnutí úplného stredoškolského vzdelania, sa vyžaduje overená fotokópia sobášneho listu
  • štruktúrovaný životopis v slovenskom, resp. v českom jazyku vlastnoručne podpísaný
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za podanie prihlášky

1 Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, požiadajú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o ekvivalenciu štúdia na strednej škole v zahraničí (netýka sa uchádzačov z Českej republiky alebo štátov, s ktorými má SR uzavretú dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní). Viac informácií nájdete na stránke MŠVVaŠ SR: http://www.minedu.sk/ekvivalencia-studia-na-zakladnych-a-strednych-skolach-v-zahranici/

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacieho konania bude uchádzač oboznámený písomne.

Magisterské štúdium

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy otvára v akademickom roku 2017/2018 magisterské štúdium v študijnom odbore 3.1.9 psychológia v dennej forme v študijnom programe Psychológia a v externej forme v študijnom programe Školská a pracovná psychológia.

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium v dennej i externej forme štúdia je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 3.1.9. psychológia alebo absolvovanie magisterského štúdia v  študijnom odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov v študijnom programe psychológia – v kombinácii s ďalším akademickým/ profesijným/ umeleckým predmetom. Absolvovaním uvedených študijných odborov uchádzači splnia požiadavku získania 180 kreditov za požadované základné a aplikované psychologické disciplíny, čo ich oprávňuje vstúpiť do II. stupňa vysokoškolského štúdia.

Prihláška a základné náležitosti prihlášky

Uchádzači o magisterské štúdium si podávajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta psychológie neprijíma prihlášky v papierovej podobe, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Termín na podanie e-prihlášky a termín zasadnutia prijímacej komisie je zverejnený tu.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Prihláška vyplnená na tlačive ŠEVT nebude akceptovaná.

Potvrdenie od lekára sa k prihláške nevyžaduje.

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:
  1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
  2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
  3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).
Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:

1. Uchádzači, ktorí absolvovali I., resp. II. stupeň vysokoškolského štúdia, zašlú úradne overené fotokópie vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu1. Originály dokladov sa nebudú preberať.
2. Uchádzači, ktorí ukončia I., resp. II. stupeň vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2016/2017 a nemajú k dispozícii doklady uvedené v predchádzajúcom bode, predložia potvrdenie Študijného oddelenia príslušnej vysokej školy o vykonaní štátnej skúšky s dátumom konania štátnej skúšky a s výpisom výsledkov štátnej skúšky.
3. V prípade zmeny priezviska sobášom, po udelení vysokoškolského diplomu, sa vyžaduje overená fotokópia sobášneho listu.
4. Štruktúrovaný životopis v slovenskom, resp. v českom jazyku vlastnoručne podpísaný.
5. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Bez priloženého dokladu o zaplatení nebude prihláška uchádzača postúpená prijímacej komisii na rozhodnutie.
1)V prípade, že dodatok k diplomu absolventovi nebol vydaný, je potrebné doručiť výpis skúšok vykonaných v priebehu celého bakalárskeho, resp. magisterského štúdia potvrdený školou.

Poplatok za prijímaciu skúšku: 20 eur
Číslo účtu: SK5511000000002926860927, Tatrabanka, a. s.
Adresa príjemcu: PEVŠ n. o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).
V prípade, že uchádzač požiada študijné oddelenie o deaktiváciu svojej zaplatenej e-prihlášky v systéme alebo sa nezúčastní prijímacej skúšky, poplatok sa nevracia.

Uchádzači budú zaradení do prijímacieho konania bez prijímacích skúšok. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie.

Zoznamy prijatých uchádzačov budú zverejnené na webovej stránke fakulty najneskôr do siedmich dní od zasadnutia prijímacej komisie. S výsledkom prijímacieho konania bude uchádzač oboznámený aj písomne.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo po zaplatení školného zapísať sa na štúdium na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy.

Adresa na posielanie príloh k prihláške:

Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
Študijné oddelenie
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

Informácie o štúdiu:

Študijné oddelenie FPs
miestnosť č. 0.06
tel.: +421 2 4820 8872
mail: studijne.fps@paneurouni.com

Úradné hodiny:

Pondelok: 9.00 – 12.00 hod.
Utorok: 9.00 – 12.00 hod.
Streda: 9.00 – 12.00 hod.
Štvrtok: 9.00 – 12.00 hod.

Piatok: nestránkový deň