Fakulta psychológie

Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Funkcia: Dekanka

Pracovisko: Fakulta psychológie

Miestnosť 1.13
E-mail: elena.lisa@paneurouni.com


Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. vyštudovala psychológiu v 2001 na Trnavskej univerzite v Trnave, na ktorej obhájila v roku 2005 PhD. Od roku 2006 do roku 2011 pôsobila na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, kde v roku 2010 úspešne habilitovala v odbore Sociálna psychológia a psychológia práce a organizácie. Od roku 2012 pôsobí na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy. Prednáša Psychológiu osobnosti, Teórie psychológie osobnosti, Psychodiagnostiku dospelých a Výcvik diagnostických zručností. 10 rokov pôsobila vo funkcii prodekanky pre PhD štúdium a vedecko-výskumnú činnosť a od roku 2016 je dekankou Fakulty psychológie PEVŠ. Je autorkou viac ako 100 časopiseckých a knižných publikácií. Medzi najvýznamnejšie monografie patria Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů (2019), Personnel assessment (2014), Psychodiagnostika manažérov (2013), Psychologické testovanie v práci (2010), Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ (2010). V rámci pracovnej a organizačnej psychodiagnostiky spolupracovala a viedla tím slovenskej štandardizácie Dotazníka typológie osobnosti GPOP a Dotazníka motivácie k výkonu LMI. Od roku 2002 do roku 2010 pôsobila ako výskumný pracovník na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde sa zaoberala psychologickou príslušnosťou a pohodou rómskych detí. Pracovala v tíme diferenciálnej diagnostiky na posúdenie mentálneho postihnutia u detí zo sociálne slabšieho prostredia a spolupracovala na slovenskej úprave testu inteligencie WISC-IV. Vo svojej vedecko-výskumnej praxi spolupracovala celkovo na 18 výskumných projektoch a 5 z nich sama viedla. Posledný ukončený projekt skúmal Požiadavky súčasných zamestnávateľov na kariérové kompetencie absolventov (2018).

Doc. Mgr. Elesa Lisá, PhD. je členkou Európskej asociácie pracovnej a organizačnej psychológie (EAWOP)

Zároveň je členkou a zakladateľkou Asociácie psychológov práce a organizácie Slovenska (APPOS). Má praktické skúsenosti s dizajnom a vedením projektov v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ako sú performance management, talent management, prieskumy angažovanosti, assessment centrum, development centrum, zamestnanecký audit, výbery, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov.

Doc. Mgr. Elesa Lisá, PhD. publikovala: 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA1

Personnel assessment [Personálne hodnotenie] / Elena Lisá. – 1st ed. – Praha : Wolters Kluwer, 2014. – 97 s. [5,12AH] : il. – ISBN 978-80-7478-565-8.

[Lisá, Elena (100%)]

2014AAA0014

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB1

Psychologické testovanie v práci / Elena Lisá. – 1.vyd. – Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2010. – 156 s. – ISBN 978-80-223-2831-9.

[Lisá, Elena (100%)]

Ohlasy:

2013

[4] MEDZIHORSKÝ, Štefan. Môže byť spokojný manažér motivovaný? In Psychológia práce a organizácie 2012 : zborník z medzinárodnej konferencie [online]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013 [cit. 2014-03-11]. ISBN 978-80-8152-086-0. Dostupné na: http://www.upjs.sk/public/media/5596/Psychologia-prace-a-organizacie-2012.pdf, s. 238.

2014

[4] HENNELOVÁ, Katarína. Biodromal psychology. Nitra: ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. ISBN 978-80-89731-22-0, s. 48, 61.

[4] RITOMSKÝ, Alojz. Psychological measurement. Nitra: ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. ISBN 978-80-89731-06-0, s. 5, 67.

2015

[3] REMIŠOVÁ, Miriam. Zmeny v modeli štýlov vedenia V. H. Vrooma v 21. storočí. In Psychologie pro praxi. 2015, č. 3-4. ISSN 1803-8670, s. 96.

2016

[3] NEWMAN, Denisa. Sebapoznanie ako faktor pozitívnej zmeny. In Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie : zborník vedeckých príspevkov. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-368-6, s. 116.

2017

[1] MORAIS MULLER, Marianna de and Radka ZIMANOVA. Development of the emotional intelligence of the participants of the culture-edifying education. In Vzdělávání dospělých 2016 – východiska a inspirace pro teorii a praxi = Adult Education 2016 – bases and inspiration for theory and practice : proceedings of the 6th International Adult Education Conference, 13-14th December 2016, Prague, Czech Republic. Praha: Česká andragogická společnost, 2017. ISBN 978-80-905460-6-6, s. 145-155.

2010AAB R002

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB1

Psychodiagnostika manažérov : učebnica pre vysoké školy / Teodor Kollárik, Elena Lisá, Alojz Ritomský. – 1. vyd. – Žilina : Eurokódex, 2013. – 143 s. : il. – ISBN 978-80-8155-013-3.

[Kollárik, Teodor (39%) – Lisá, Elena (27%) – Ritomský, Alojz (34%)]

Ohlasy:

2014

[5] PAULÍK, Karel. Kollárik, T., Lisá, E., & Ritomský, A. Psychodiagnostika manažérov : učebnica pre vysoké školy. In Psychologie a její kontexty. 2014, roč. 5, č. 1. ISSN 1803-9278 ; 1805-9023 (online), s. 105-106.

2017

[1] MORAIS MULLER, Marianna de and Radka ZIMANOVA. Development of the emotional intelligence of the participants of the culture-edifying education. In Vzdělávání dospělých 2016 – východiska a inspirace pro teorii a praxi = Adult Education 2016 – bases and inspiration for theory and practice : proceedings of the 6th International Adult Education Conference, 13-14th December 2016, Prague, Czech Republic. Praha: Česká andragogická společnost, 2017. ISSN 978-80-905460-6-6, s. 145-155.

2013ACB0007

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ADD1

Some situational and personality determinants of coping among managers = Situačné a osobnostné determinanty stratégií zvládania záťaže u manažérov / Martin Hulín, Elena Lisá.

In: Studia psychologica. – ISSN 0039-3320. – Vol. 51, no. 2-3 (2009), p. 215-229.

[Hulín, Martin (50%) – Lisá, Elena (50%)]

Ohlasy:

2014

[3] HANCOVSKA, Erika. Coping with difficult situations and load in management. In Economics and management. Kaunas: Kaunas University of technology, 2014, vol.19, no 4. ISSN 1822-6515 ; 2029-9338 (online), s. 223.

[1] HANCOVSKA, Erika. Impact of gender on the selection of coping strategies managers. In Hradecké ekonomické dny 2014:ekonomický rozvoj a management regionů… : sborník recenzovaných příspěvků. Díl 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-366-6, s. 302-308.

2015

[2] HANCOVSKA, Erika and Veronika SOOSOVA. Work performance of manager and stress. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015: zborník vedeckých prác. Bratislava: Ekonóm, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 174-183.

2017

[3] SZOBIOVÁ, Eva. Creativity – unravelling the mystery. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-564-1, s. 81, 275.

[3] ŠRAMKA, Miron et al. Neurosurgical operations using visualization and 3D printing. In Journal of nursing & healthcare [online]. Kansas: Opast group LLC, 2017 [cit. 2018-03-19], vol. 2. iss. 3, s. 3. ISSN 2475-529X. Dostupné na: http://www.opastonline.com/wp-content/uploads/2017/08/neurosurgical-operations-using-visualization-and-3d-printing-jnh-17-52.pdf.

2009ADD R002

ADD2

Burnout syndrome in social workers and their notions about prevention and intervention [Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov a ich predstavy o prevencii a intervencii] / Elena Kretová-Lisá, Viera Budaiová.

In: Studia psychologica. – ISSN 0039-3320. – Vol. 49, no. 3 (2007), p. 233-249.

[Kretová, Elena (50%) – Budaiová, Viera]

Ohlasy:

2014

[1] HERNANDEZ, B., B. STANLEY and L.D. MILLER. Job embeddedness and job engagement: recommendations for a supportive social work environment. In Human service organizations management, leadership and governance. 2014, vol. 38. iss. 4. ISSN 2330-3131, s. 336-347.

2017

[3] ŠRAMKA, Miron and al. Neurosurgical operations using visualization and 3D printing. In Journal of nursing & healthcare [online]. Kansas: Opast group LLC, 2017 [cit. 2018-03-19], vol. 2. iss. 3, s. 3. ISSN 2475-529X. Dostupné na: http://www.opastonline.com/wp-content/uploads/2017/08/neurosurgical-operations-using-visualization-and-3d-printing-jnh-17-52.pdf.

2007ADD R002

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of

ADM1

Analysis of personality traits among psychological types / Elena Lisá.

In: Ad Alta : journal of interdisciplinary research. – ISSN 1804-7890 ; 2464-6733 (online). – Vol. 7, iss. 2 (2017), p. 118-122.

[Lisá, Elena (100%)]

2017ADE0014

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF1

Školská sebaefektívnosť vo vzťaju s prospechom, zvládaním záťaže a sebaocenením = School self-efficacy in relation to achievement, coping with stress, and self-esteem / Ľuba Medveďová, Elena Lisá.

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. – ISSN 0555-5574. – Roč. 45, č. 4 (2010), s. 291-308.

[Medveďová, Ľuba (50%) – Lisá, Elena (50%)]

Ohlasy:

2013

[3] BOLEKOVÁ, Veronika, Michal HAJDÚK. Osobnostné charakteristiky vo vzťahu k humoru. In MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník přispěvků. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. ISBN 978-80-87952-00-9, s. 2686.

[3] BAUMGARTNER, František and Zuzana WIRTZ. Emočná inteligencia vo vzťahu k situačne-špecifickému zvládaniu. In Psychlogie a její kontexty. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. ISSN 1803-9278 ; 1805-9023 (online), roč. 4, č. 2, s. 10, 12.

2010ADF R002

ADF2

Teória mysle u detí z rómskych osád: porovnanie s deťmi maďarskej menšiny = Theory of mind in children from Roma settlements: comparison with children of Hungarian minority / Magdaléna Špotáková, Elena Kretová.

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. – ISSN 0555-5574. – Roč. 41, č. 2 (2006), s. 113-124.

[Špotáková, Magdaléna (50%) – Kretová, Elena (50%)]

Ohlasy:

2012

[4] KMEŤ, Martin and Vladimír DOČKAL. Čítanie rómskych žiakov 1. až 6. ročníka základnej školy. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: AEPress, 2012, roč. 46, č. 3. ISSN 0555-5574, s. 250.

2013

[1] KMEŤ, Martin. Readers capabilities by Roma pupils. In Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice. Olomouc: Palacky University, 2013. ISBN 978-80-244-3930-3, s.138-145.

2006ADF R017

ADF3

Overovanie programu na rozvoj sociálnych kompetencií žiakov 1. stupňa ZŠ = Verification of the program for development of social competences of pupils of elementary school / Elena Lisá … [et al.].

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. – ISSN 0555-5574. – Roč. 44, č. 2 (2009), s. 160-173.

[Lisá, Elena (20%) – Gregussová, Monika – Kováčiková, Daniela – Filípková, Bibiana – Farkašová, Eva]

Ohlasy:

2014

[4] STRIEŠOVÁ, Veronika and Marta VALIHOROVÁ. Podpora rozvoja sociálnych zručností žiakov 3. ročníka ZŠ. In Psychológia – škola – inklúzia: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 10. výročia založenia Paneurópskej vysokej školy 4. – 5. september 2014. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2014. ISBN 978-80-89453-05-4, s. 84.

2009ADF R002

ADF4

Prežívanie príslušnosti ku komunite a subjektívna kvalita života rómskych a nerómskych žiakov základnej školy = Experiencing of community belonging and subjective quality of life by Roma and non-Roma basic-school pupils / Elena Lisá.

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. – ISSN 0555-5574. – Roč. 44, č. 2 (2009), s. 119-137.

[Lisá, Elena (100%)]

Ohlasy:

2010

[1] TAVEL, Peter, Jan SANDORA. Accomplishing developmental tasks in middle and late adulthood: interpretative phenomenological analysis. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 9 : individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu [CD-ROM ]. Brno : Psychologický ústav Akademie věd ČR, 2010. ISBN 978-80-86174-17-4, s. 282-292.

2014

[4] HALAMOVÁ, Júlia. Komunitná psychológia vo svete a na Slovensku. In Komunitná psychológia na Slovensku: zborník z 1. ročníka vedeckej konferencie Komunitná psychológia na Slovensku – 2. 12. 2014 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2014. ISBN 978-80-223-3748-9, s. 14, 18.

2009ADF R007

ADF5

Kvalitatívny pohľad na prežívanie príslušnosti ku komunite v skupine rómskych a nerómskych žiakov = The qualitative view on experiencing of community belonging in the group of Roma and non-Roma pupils / Elena Lisá.

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. – ISSN 0555-5574. – Roč. 44, č. 3 (2009), s. 191-210.

[Lisá, Elena (100%)]

Ohlasy:

2014

[4] HALAMOVÁ, Júlia. Komunitná psychológia vo svete a na Slovensku. In Komunitná psychológia na Slovensku: zborník z 1. ročníka vedeckej konferencie – 2. 12. 2014 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2014. ISBN 978-80-223-3748-9, s. 14, 18.

2009ADF R008

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED1

Osobnostné a kognitívne aspekty rozhodovania manažérov pri zvládaní záťaže = Personality and cognitive aspects of decision making in relation to coping among managers / Elena Lisá, Martin Hulín.

In: Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií II. – Nitra : Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, 2010. – ISBN 9788080947101. – S. 14-21.

[Lisá, Elena (50%) – Hulín, Martin]

Ohlasy:

2013

[3] REMIŠOVÁ, Miriam. Výskum rozhodovania manažmentu – posúdenie vhodnosti vybraných metód. In MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník přispěvků. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. ISBN 978-80-87952-00-9, s. 2380.

2010AED R002

AED2

Kognitívne hodnotenie a charakter situácie v súvislosti so zvládaním záťaže u manažérov / Elena Lisá, Martin Hulín.

In: Psychologica, XL. – Bratislava : Stimul, 2010. – ISBN 9788089236930. – S. 365-373.

[Lisá, Elena (50%) – Hulín, Martin]

Ohlasy:

2013

[4] BOLEKOVÁ, Veronika, Eva SZOBIOVÁ. Tvorivosť a reziliencia v období adolescencie. In Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov. V Bratislave: Univerzita Komenského, 2013. ISBN 978-80-223-3504-1, s. 115.

2009AED R001

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC1

Niektoré psychometrické ukazovatele testu APM-Ravenove progresívne matice pre pokročilých / Katarína Hennelová, Elena Lisá.

In: Psychologické dny 2008 [elektronický zdroj] : já & my a oni : [sborník příspěvků]. – Brno : Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, 2009. – ISBN 9788021049383. – [7 s. ] [CD-ROM ].

[Hennelová, Katarína (50%) – Lisá, Elena (50%)]

Ohlasy:

2014

[4] RITOMSKÝ, Alojz. Psychological measurement. Nitra, ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. ISBN 978-80-89731-06-0, s. 65.

2009AFC R005

AFC2

Angažovanosť a spokojnosť zamestnancov podľa demografických charakteristík = Employee engagement and satisfaction by demographic characteristics / Elena Lisá.

In: Psychologie práce a organizace 2017 : pracovní potenciál a jeho proměny v čase : mezinárodní konference – sborník příspěvků = Work and organization psychology 2017 : work potential and its changes over time : international conference – proceedings. – Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2017. – ISBN 9788074547140. – S. 361-372.

[Lisá, Elena (100%)]

2017AFC0033

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD1

Poznanie štýlov učenia podporuje motiváciu k učeniu : ako identifikovať štýly učenia? / Elena Lisá.

In: Psychologické aspekty kvality školy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. – Nitra : Polymedia, 2013. – ISBN 9788097076412. – S. 83-89.

[Lisá, Elena (100%)]

Ohlasy:

2014

[4] ZAHRADNÍKOVÁ, Lujza. Znalosť typológie v práci pedagóga a jej využitie v rozvoji osobnosti a motivácie žiaka. In Psychológia – škola – inklúzia: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 10. výročia založenia Paneurópskej vysokej školy 4. – 5. september 2014. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2014. ISBN 978-80-89453-05-4, s. 131.

2013AFD0069

AFD2

Psychická pracovná spôsobilosť zamestnancov s rozdielnou úrovňou zodpovednosti / Katarína Hennelová, Elena Lisá.

In: Metanoia – harmónia človeka : zborník príspevkov [z vedeckej konferencie] 25. Psychologické dni. – Bratislava : Stimul, 2007. – ISBN 9788089236398. – S. 142-146.

[Hennelová, Katarína (50%) – Lisá, Elena (50%)]

Ohlasy:

2013

[4] DOPJEROVÁ, Beáta a Darina HAVRLENTOVÁ. Návrh novej koncepcie sociálnej atmosféry v pracovnom tíme. In Psychológia práce a organizácie 2012 : zborník z medzinárodnej konferencie [online]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013 [cit. 2013-03-11]. ISBN 978-80-8152-086-0. Dostupné na: http://www.upjs.sk/public/media/5596/Psychologia-prace-a-organizacie-2012.pdf, s. 178.

2007AFD R021

AFD3

Osobnostné a demografické súvislosti zvládania záťaže – efektívnosť a neefektívnosť stratégií zvládania záťaže / Elena Lisá, Katarína Hennelová,.

In: Psychológia práce a organizácie 2010 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie. – V Bratislave : Univerzita Komenského, 2010. – ISBN 9788022329705. – S. 302-315 [CD-ROM].

[Lisá, Elena (50%) – Hennelová, Katarína (50%)]

Ohlasy:

2013

[3] PAULÍK, Karel. Big five, percepce zátěže a subjektivní zdraví. In Psychologie a její kontexty. ISSN 1803-9278, 2013, roč. 4, č.1, s. 9, 11.

2010AFD R007

AFD4

Niekoľko skúseností zo psychodiagnostiky osobnosti vodiča pomocou dotazníkov EPQ-R a IVPE / Elena Lisá, Zdenka Kubišová, Andrea Mazánová.

In: Zborník z tretej medzinárodnej vedeckej konferencie o dopravnej psychológii. – Bratislava : Karol Kleinmann ; Salvus, 2014. – ISBN 9788097092030. – S. 138-147.

[Lisá, Elena (50%) – Kubišová, Zdenka – Mazánová, Andrea]

2014AFD0132

AFD5

Diagnostika schopností a osobnostných dimenzií v procese kariérového poradenstva / Katarína Hennelová, Elena Lisá.

In: Psychológia práce a organizácie 2010 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie. – V Bratislave : Univerzita Komenského, 2010. – ISBN 9788022329705. – S. 143-150 [CD-ROM].

[Hennelová, Katarína (50%) – Lisá, Elena (50%)]

Ohlasy:

2013

[4] LETOVANCOVÁ, Eva. Stratégie rozhodovania v kariérovej voľbe u vysokoškolákov. In Psychológia práce a organizácie 2012 : zborník z medzinárodnej konferencie [online]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013 [cit. 2018-03-11]. ISBN 978-80-8152-086-0. Dostupné na: http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-publikacia, s. 87.

2014

[3] SZOBIOVÁ, Eva. Creativity – unravelling the mystery. Praha, Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-564-1, s. 189, 275.

2010AFD R009

AFD6

Psychologické testovanie motivácie k výkonu / Elena Lisá.

In: Psychológia práce a organizácie 2012 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej konferencie. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013. – ISBN 9788081520860. – S. 69-76 [online].

[Lisá, Elena (100%)]

Ohlasy:

2016

[3] ROĽKOVÁ, Henrieta a Monika SÚLOVCOVÁ. Vnímanie vzťahu medzi štýlom výchovy a motiváciou k výkonu u adolescentov. In Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie : zborník vedeckých príspevkov. Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-368-6, s. 300.

2013AFD0156

AFD7

Manažéri a štyri motivačné typy osobnosti / Teodor Kollárik, Elena Lisá, Katarína Hennelová.

In: Sociálne procesy a osobnosť 2008 [elektronický zdroj] : zborník z konferencie. – Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009. – ISBN 9788088910268. – S. 422-431[CD-ROM].

[Kollárik, Teodor (34%) – Lisá, Elena (33%) – Hennelová, Katarína (33%)]

Ohlasy:

2013

[4] MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Motiovational orientation of young talented managers. In Societas as res publica. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda. ISSN 1338-6530, 2013, vol. 2, iss. 1, s. 184, 188.

2009AFD R010

AFD8

Screening rizikových faktorov osobnosti u mladých vodičov / Zdenka Kubišová, Elena Lisá, Andrea Hriadelská.

In: Transport Ψ Trends 2017 : zborník [zo] štvrtej medzinárodnej vedeckej konferencie o dopravnej psychológii. – Bratislava : Salvus, 2017. – ISBN 9788097092061. – S. 92-105.

[Kubišová, Zdenka (10%) – Lisá, Elena (80%) – Hriadelská, Andrea]

2017AFD0045

AFD9

Program na rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov ZŠ – tvorba programu / Elena Lisá.

In: Metanoia – harmónia človeka : zborník príspevkov [z vedeckej konferencie] 25. Psychologické dni. – Bratislava : Stimul, 2007. – ISBN 9788089236398. – S. 425-429.

[Lisá, Elena (100%)]

Ohlasy:

2016

[1] VITECKOVA, Miluse et al. Teacher at the start of his career and his personal needs. In Proceedings of the 13th international conference Efficiency and Responsibility in Education: June 2-3, 2016, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences, 2016. ISBN 978-80-213-2646-0. ISSN 2336-744X, s. 624-632.

2007AFD R025

AFD10

Príslušnosť ku komunite v kontexte komunitnej psychológie / Elena Lisá.

In: Metanoia – harmónia človeka : zborník príspevkov [z vedeckej konferencie] 25. Psychologické dni. – Bratislava : Stimul, 2007. – ISBN 9788089236398. – S. 305-309.

[Lisá, Elena (100%)]

Ohlasy:

2010

[1] TAVEL, Peter, Jan SANDORA. Accomplishing developmental tasks in middle and late adulthood: interpretative phenomenological analysis. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 9 : individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu [CD-ROM ]. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2010. ISBN 978-80-86174-17-4, s. 282-292.

2007AFD R026

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

BAA1

Dotazník typológie osobnosti – GPOP / Elena Lisá, Eva Letovancová, Katarína Pavlíková. – Praha : Hogrefe – Testcentrum, 2011. – 163, 89 s. [CD-ROM ].

[Lisá, Elena (70%) – Letovancová, Eva – Pavlíková, Katarína]

Ohlasy:

2014

[4] RITOMSKÝ, Alojz. Psychological measurement. Nitra, ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. ISBN 978-80-89731-06-0, s. 67.

2011BAA R002

BAA2

Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ / Elena Lisá … [et al.]. – 1. vyd. – Praha : Portál, 2010. – 124 s. – ISBN 978-80-7367-746-6.

[Lisá, Elena (20%) – Farkašová, Eva – Filípková, Bibiana – Gregussová, Monika – Kováčiková, Daniela]

Ohlasy:

2014

[2] PORUBJAK, Matúš. Plótinovi chlapci, Menónov otrok a etické dilemy [Plotinus´ boys, Meno´s slave boy and moral dilemmas ]. In Filozofia. 2014, roč. 69, č. 6. ISSN 0046-385X ; 2585-7061, s. 534, 535.

[4] STRIEŠOVÁ, Veronika and Marta VALIHOROVÁ. Podpora rozvoja sociálnych zručností žiakov 3. ročníka ZŠ. In Psychológia – škola – inklúzia: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 10. výročia založenia Paneurópskej vysokej školy 4. – 5. september 2014. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2014. ISBN 978-80-89453-05-4, s. 84.

2010BAA R001

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF1

Osobnostné preferencie a ich využitie v kariérovom rozhodovaní / Elena Lisá.

In: Kariérové poradenstvo v teórii a praxi [elektronický zdroj]. – ISSN 1338-8231. – Roč. 1, č. 0 (2012), s. 31-35 [online].

[Lisá, Elena (100%)]

Ohlasy:

2013

[4] LETOVANCOVÁ, Eva. Stratégie rozhodovania v kariérovej voľbe u vysokoškolákov. In Psychológia práce a organizácie 2012 : zborník z medzinárodnej konferencie [online]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013 [cit. 2014-03-11]. ISBN 978-80-8152-086-0. Dostupné na: http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-publikacia, s. 86, 88.

2012BDF R001

BDF2

Používanie psychodiagnostických metód na Slovensku / Veronika, Hrobárová, Elena Lisá.

In: PsychoFórum : bulletin Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV. – ISSN 1335-6267. – Č. 1-2 (2014), s. 28-35.

[Hrobárová, Veronika (50%) – Lisá, Elena (50%)]

2014BDF0016

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEF1

Subjektívna spokojnosť rómskych detí so školou v súvislosti so subjektívne vyjadrenými perspektívani do budúcnosti [Subjective satisfaction of Romany children with school in connection with subjectively expressed perspectives of future] / Elena Kretová.

In: Psychologické dimenzie kvality života = (Psychological dimensions of life quality) [elektronický zdroj] : [zborník z konferencie]. – Prešov : Prešovská univerzita, 2004. – ISBN 8080682828. – S. 350-357 [online].

[Kretová, Elena (100%)]

Ohlasy:

2015

[1] OROSOVA, Olga, Beata GAJDOSOVA and Anna JANOVSKA. Well-being among Slovak adolescents. In International handbook of psychological well-being in children and adolescents: bridging the gaps between theory, research and practice. New York: Springer, [2015]. ISBN 978-1-4939-2832-3 ; 978-1-4939-2833-0 (online), s. 183-189.

2004BEF R005

BEF2

Rómske dieťa v psychologických výskumoch po roku 1989 / Elena Kretová.

In: Rómske deti z pohľadu psychológie. – Bratislava : VÚDPaP, 2005. – ISBN 8096940120. – S.11-14.

[Kretová, Elena (100%)]

Ohlasy:

2012

[4] DOČKAL, Vladimír and Bibiana FILÍPKOVÁ. Etnické a rodové súvislosti školskej pripravenosti. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: AEPress, 2012, roč. 46, č. 3. ISSN 0555-5574, s. 114, 134.

[4] KMEŤ, Martin and Vladimír DOČKAL. Čítanie rómskych žiakov 1. až 6. ročníka základnej školy. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: AEPress, 2012, roč. 46, č. 3. ISSN 0555-5574, s. 250.

2005BEF R002

DAI Dizertačné a habilitačné práce

DAI1

Psychosociálne aspekty príslušnosti k rómskej komunite na Slovensku : dizertačná práca [Psychosocial aspects of beloging to Roma community in Slovak Republic] / Elena Kretová. – Trnava, 2005. – 165 s. : il.

[Kretová, Elena (100%)]

Ohlasy:

2010

[1] TAVEL, Peter and Jan SANDORA. Accomplishing developmental tasks in middle and late adulthood: interpretative phenomenological analysis. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 9 : individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu [CD-ROM]. Brno: Psychologický ústav Akademie věd ČR, 2010. ISBN 978-80-86174-17-4, s. 282-292.

2014

[4] HALAMOVÁ, Júlia. Komunitná psychológia vo svete a na Slovensku. In Komunitná psychológia na Slovensku: zborník z 1. ročníka vedeckej konferencie Komunitná psychológia na Slovensku – 2. 12. 2014 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2014. ISBN 978-80-223-3748-9, s. 14, 18.

2005DAI R001

EAJ Odborné preklady publikácii

EAJ1

Dotazník motivácie k výkonu – LMI SK / autori: H. Schuler, M. Prochaska ; preklad a štandardizácia: E. Letovancová, E. Lisá, K. Hennelová. – 1. slov. vyd. – Praha : Hogrefe – Testcentrum, 2011. – 104 s.

[Schuler, Heinz (0%) – Prochaska, Michael – Letovancová, Eva – Lisá, Elena (33%) – Hennelová, Katarína (33%)]

Ohlasy:

2014

[4] RITOMSKÝ, Alojz. Psychological measurement. Nitra, ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. ISBN 978-80-89731-06-0, s. 67.

2011EAJ R001

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI1

Gajdošová, E. – Renner, W. – Kanderová, D. – Dvorská, B.: Multikultúrna tolerancia v práci psychológov v školách / Elena Lisá.

In: Prevencia : informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva. – ISSN 1336-3689. – Roč. 16, č. 2 (2017), s. 61-62.

Rec.: Multikultúrna tolerancia v práci psychológov v školách / Eva Gajdošová. – Praha : Wolters Kluwer, 2016. ISBN 9788075525260.

[Lisá, Elena (100%)]

2017EDI0002

EDI2

Oades, L. G., Steger, M., Antonella Delle Fave & Passmore, J. (eds.). The Wiley Blackwell handbook of the psychology of positivity and strengths-based approaches at work / Elena Lisá.

In: Psychologie a její kontexty. – ISSN 1803-9278 ; 1805-9023 (online). – Roč. 8, č. 2 (2017), s. 115-116.

Rec.: The Wiley Blackwell handbook of the psychology of positivity and strengths-based approaches at work / Lindsay G. (edt.) Oades. – Chichester : John Wiley & Sons, 2017. ISBN 9781118977651 ; 9781118977644 (pdf) ; 9781118977637 (epub).

[Lisá, Elena (100%)]

2017EDI0003