Fakulta masmédií

doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

Funkcia: Docent

Pracovisko: Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Utorok: 13:00 – 15:00, č.d. 223
alebo po konzultáciách vopred mailom
Tel: +421 2 68203 622

E-mail: michal.vasecka@paneurouni.com


Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD. je vzdelaním sociológ, odborne sa zameriava na etnické, rasové a migračné štúdiá, ako aj otázky populizmu, extrémizmu a občianskej spoločnosti. Je programovým riaditeľom Bratislava Policy Institute od roku 2017, v pozícii docenta Michal Vašečka pôsobí od roku 2015 na Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA) a na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave od roku 2018. V minulosti Michal Vašečka pôsobil na Fakulte sociálních studií Masarykovej Univerzity v Brne (2002-2017) a na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (2006-2009). Ako visiting scholar pôsobil na New School University v New Yorku (1996-1997), na University of London (1998), na Georgetown University vo Washingtone DC (2008-2009), na University of Michigan v Ann Arbor (2015) a ako ISGAP Scholar-In-Residence na Oxford University (2016).

Michal Vašečka je zakladateľom a bývalým riaditeľom (2006-2012) Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). V rokoch 1998-2005 pôsobil v think-tanku Inštitút pre verejné otázky (IVO) v pozícii programového riaditeľa, zaoberal sa analýzou transformačného procesu s dôrazom na analýzu menšinovej problematiky a štúdium občianskej spoločnosti. Bol konzultantom Svetovej banky v rokoch 2000-2008 a rokoch 2011-2012. Od roku 2012 pôsobí Michal Vašečka ako zástupca Slovenskej republiky v European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI) pri Rade Európy v Strasbourgu. Od roku 2017 je podpredsedom medzivládneho Výboru na elimináciu rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie a všetkých foriem intolerancie (VRAX). V rokoch 2010-2017 bol Michal Vašečka predsedom Rady Fulbrightovej Komisie na Slovensku. Od roku 2010 je členom Poradného výboru European Centre for Minority Issues vo Flensburgu. Od roku 2017 je prezidentom Prezídia Platformy na podporu zdravia marginalizovaných skupín. Michal Vašečka je od roku 2016 predsedom Redakčnej rady Denníka N. V rokoch 2012-2016 bol členom Poradného výboru Aspen Review Central Europe, od roku 2016 je členom jeho Redakčnej rady. V roku 2018 sa Michal Vašečka stal laureátom Ceny ministra spravodlivosti SR za výnimočný prínos v oblasti ľudských práv.

Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD. publikoval 65 vedeckých prác, vyberáme niektoré:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB1

Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike / Michal Vašečka. – [1. vyd.]. – Bratislava : IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2009. – 138 s. – ISBN 978-80-970307-0-4.

[Vašečka, Michal (100%)]

2009AAB R002

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

ABB1

Slovenská republika: štúdia o životnej úrovni, zamestnanosti a trhu práce : slovenský preklad pôvodnej štúdie Sverovej banky / [pripravil tím vedený Anou Revenga a Carlosom Silva-Jauregui ; z anglického originálu preložila Janka Jurečková]. – [1. vyd. ]. – Bratislava : Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, 2001. – xxxviii, 148 s. – (Dokument Svetovej banky). – ISBN 80-968155-4-7.

[Revenga, Ana (15%) … Vašečka, Michal (6%)]

2001ABB R001

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC1

Social and labor market integration of ethnic minorities in Slovakia / Michal Vašecka.

In: Ethnic diversity in European labor market : challenges and solutions. – Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2011. – ISBN 9781848445598. – [Chapter] 11, p. 247-267 [1, 49AH].

[Vašečka, Michal (100%)]

2011ABC R002

ABC2

Redistribution’ s role in leveling income the overgrown Slovak welfare state / Iveta Radicová, Michal Vašecka.

In: Poverty, ethnicity, and gender in Eastern Europe during the market transition. – 1st ed. – Westport, CT : Praeger, 2001. – ISBN 0275968812. – [Chapter] 6, p. 157-189 [1, 55 AH].

[Radičová, Iveta (50%) – Vašečka, Michal (50%)]

2001ABC R001

ABC3

Social exclusion and double marginalization of the Roma in the Slovak Republic after 1989 / Michal Vašečka, Iveta Radičová.

In: Labor, employment, and social policies in the EU enlargement process : changing perspectives and policy options. – [1st ed.]. – Washington, D.C. : World Bank, c2002. – ISBN 0821350080. – Chapter 31, p. 255-373 [1,1 AH].

[Vašečka, Michal (50%) – Radičová, Iveta (50%)]

2002ABC R001

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD1

Vzťah majoritnej populácie k Rómom / Michal Vašečka.

In: Krajina v pohybe : správa o politických názoroch a hodnotách ľudí na Slovensku. – Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2001. – ISBN 8088935245. – Kapitola 6, s. 225-252 [1,3 AH]. – (Štúdie a názory).

[Vašečka, Michal (100%)]

2001ABD R001

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v domácich vydavateľstvách

ACD1

“Rómske bývanie” v obci Rakúsy ako výzva pre tvorcov verejnej politiky = Illegal settlements: Roma housing in the municipality Rakúsy as a challenge for the policy makers / Katarína Staroňová, Michal Vašečka.

In: Ťažké rozhodnutia : päť prípadových štúdií verejnej politiky zo Slovenska : učebný materiál = Training in difficult choices: 5 public policy case studies from Slovakia. – Bratislava : ADIN, 2007. – ISBN 9788089244164. – Prípadová štúdia 4, s. 77-91 ; 77-92.

[Staroňová, Katarína (50%) – Vašečka, Michal (50%)]

2007ACD R001

ACD2

Sociologické aspekty korupcie : výskumná práca v oblasti verejnej politiky č. 1 / Michal Vašečka. – 1. vyd. – Bratislava : Agentúra na podporu výskumu a vývoja, 2007. – 28 s. : il.. – ISBN 978-80-89244-27-0.

[Vašečka, Michal (100%)]

2007ACD R001

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ADD1

Niekoľko poznámok o profesionalite a etike v spoločenských vedách a sociologických výskumoch [Notes on the professionalism and ethics in social sciences and sociological researches] / Michal Vašečka.

In: Sociológia = Slovak sociological review. – ISSN 0049-1225 ; 1336-8613. – Roč. 32, č. 2 (2000), s. 207-212.

[Vašečka, Michal (100%)]

2000ADD R002

ADD2

Sociologický výskum antisemitizmu na Slovensku po roku 1989 v kritickej perspektíve [Research of antisemitism in Slovakia after 1989 in a critical perspective] / Michal Vašečka.

In: Sociológia = Slovak sociological review. – ISSN 0049-1225 ; 1336-8613. – Roč. 38, č. 4 (2006), s. 283-312.

[Vašečka, Michal (100%)]