Fakulta masmédií

doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

Funkcia: Docent

Pracovisko: Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Utorok: 13:00 – 15:00, č.d. 223
alebo po konzultáciách vopred mailom
Tel: +421 2 68203 622

E-mail: michal.vasecka@paneurouni.com


Vyučované predmety:

Názov predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Propaganda a médiá Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Praktikum sociálnej interakcie Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Sociálny marketing Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Sociológia Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Manažment Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Medzinárodné vzťahy a politický systém v SR a EÚ Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Verejná mienka Mediálna a marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálna výchova Mediálna a marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá

 

Vedecké zameranie:                  

Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD. je vzdelaním sociológ, odborne sa zameriava na etnické, rasové a migračné štúdiá, ako aj otázky populizmu, extrémizmu a občianskej spoločnosti. Je programovým riaditeľom Bratislava Policy Institute od roku 2017, v pozícii docenta Michal Vašečka pôsobí od roku 2015 na Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA) a na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave od roku 2018 ako prodekan pre vedu a výskum. V minulosti Michal Vašečka pôsobil na Fakulte sociálních studií Masarykovej Univerzity v Brne (2002-2017) a na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (2006-2009). Akademicky pôsobil ako visiting professor na New School University v New Yorku (1996-1997), na University of London (1998), na Georgetown University vo Washingtone DC (2008-2009), na University of Michigan v Ann Arbor (2015), ako ISGAP Scholar-In-Residence na Oxford University (2016) a na Lac Courte Oreilles Ojibwa College vo Wisconsine (2019).

Michal Vašečka je zakladateľom a bývalým riaditeľom (2006-2012) Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). V rokoch 1998-2005 pôsobil v think-tanku Inštitút pre verejné otázky (IVO) v pozícii programového riaditeľa, zaoberal sa analýzou transformačného procesu s dôrazom na analýzu menšinovej problematiky a štúdium občianskej spoločnosti. Bol konzultantom Svetovej banky v rokoch 2000-2008 a rokoch 2011-2012. Od roku 2012 pôsobí Michal Vašečka ako zástupca Slovenskej republiky v European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI) pri Rade Európy v Strasbourgu. V rokoch 2017-2019 bol podpredsedom medzivládneho Výboru na elimináciu rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie a všetkých foriem intolerancie (VRAX). V rokoch 2010-2017 bol Michal Vašečka predsedom Rady Fulbrightovej Komisie na Slovensku. Od roku 2010 je členom Poradného výboru European Centre for Minority Issues vo Flensburgu. Od roku 2017 je prezidentom Prezídia Platformy na podporu zdravia marginalizovaných skupín. Michal Vašečka je od roku 2016 predsedom Redakčnej rady Denníka N. V rokoch 2012-2016 bol členom Poradného výboru Aspen Review Central Europe, od roku 2016 je členom jeho Redakčnej rady. Je členom Správnej rady Karpatskej nadácie od roku 2016, členom Správnej rady Willy Decisu v Krakowe bol v rokoch 2012-2020. V roku 2018 sa Michal Vašečka stal laureátom Ceny ministra spravodlivosti SR za výnimočný prínos v oblasti ľudských práv.

 

Najvýznamnejšie publikácie (viac ako 120)

  • Vašečka, M., 2009. Social and Labor Market Integration of Ethnic Minorities in Slovakia. In: Zimmermann, Klaus – Kahanec, Martin (eds) Ethnic Diversity in European Labor Markets Challenges and Solutions. Edward Elgar Publishing. ISBN: 978 1 84844 559
  • Vašečka, M. 2008. (ed): Nation Über Alles. Processes of redefinition and reconstruction of the term nation in Central Europe. Bratislava: CVEK. ISBN: 978-92-79-03340-7
  • VAŠEČKA, M., 2006: Political Participation of Roma in Slovakia and Prospects for their Integration. In: Re-approaching East Central Europe: Old Region, New Institutions? (ed): Rindzeviciute, Egle. Baltic & East European Studies 7. Huddinge, Center for Baltic & East European Studies. ISBN 91-85139-07-6
  • VAŠEČKA, M., 2005: Problemas de exclusión social y doble marginación de la población gitana en Eslovaquia después de 1989. In: Documentación Social. Revista de Estudios Sociales de Sociología Aplicada, Abril – Junio 2005, Cáritas Espanola. ISSN: 0417-810
  • VAŠEČKA, M. – Vašečka, I., 2003: Recent Romani Migration from Slovakia to EU Member States – Romani Reaction to Discrimination or Romani Ethno-tourism? In: Nationalities Papers, March 2003, Carfax Publishing, Taylor & Francis. ISSN: 0090-5992
  • VAŠEČKA, M. – Radičová, I., 2000: Redistribution’s Role in Leveling Income: The Overgrown Slovak Welfare State. In: Poverty, Ethnicity, and Gender in Eastern Europe During the Market Transition. (eds.) Rebecca Jean Emigh – Ivan Szelényi. London, Praeger. ISBN: 0-275-96881-2
  • VAŠEČKA, M., 1999: Roma in Slovakia – The Crucial Issue on Slovak Way to EU-Membership. In: Integration and Identity. Challenges to Europe and Israel, eds: Avinieri, S. – Weidenfeld, W. – A Project of the Bertelsmann Foundation, Bonn, Europa Union Verlag. ISBN: 3-7713-0582-9.

 

Ďalšie aktivity a informácie:

Michal Vašečka je zakladateľom a bývalým riaditeľom (2006-2012) Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). V rokoch 1998-2005 pôsobil v think-tanku Inštitút pre verejné otázky (IVO) v pozícii programového riaditeľa, zaoberal sa analýzou transformačného procesu s dôrazom na analýzu menšinovej problematiky a štúdium občianskej spoločnosti. Bol konzultantom Svetovej banky v rokoch 2000-2008 a rokoch 2011-2012. Od roku 2012 pôsobí Michal Vašečka ako zástupca Slovenskej republiky v European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI) pri Rade Európy v Strasbourgu. V rokoch 2017-2019 bol podpredsedom medzivládneho Výboru na elimináciu rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie a všetkých foriem intolerancie (VRAX). V rokoch 2010-2017 bol Michal Vašečka predsedom Rady Fulbrightovej Komisie na Slovensku. Od roku 2010 je členom Poradného výboru European Centre for Minority Issues vo Flensburgu. Od roku 2017 je prezidentom Prezídia Platformy na podporu zdravia marginalizovaných skupín. Michal Vašečka je od roku 2016 predsedom Redakčnej rady Denníka N. V rokoch 2012-2016 bol členom Poradného výboru Aspen Review Central Europe, od roku 2016 je členom jeho Redakčnej rady. Je členom Správnej rady Karpatskej nadácie od roku 2016, členom Správnej rady Willy Decisu v Krakowe bol v rokoch 2012-2020. V roku 2018 sa Michal Vašečka stal laureátom Ceny ministra spravodlivosti SR za výnimočný prínos v oblasti ľudských práv.

 

Členstvo v časopisoch a vedeckých časopisoch:

Člen Redakčnej rady Aspen Review Central Europe (Praha), od roku 2015;

Člen Redakčnej rady Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia (Wroclaw); od roku 2013;

Člen Redakčnej rady Ekonomického časopisu (Bratislava), 2015-2018;

Predseda Redakčnej rady Denníka N (Bratislava), od roku 2016.

Členstvo v profesionálnych organizáciách: 

Člen International Society for Third Sector Research ISTSR (2000 – 2004);

Člen American Association on Advancement of Slavic Studies AAASS (1996 – 2000; 2006-2010);

Člen European Sociological Association ESA (2005 – 2014);

Člen International Sociological Association ISA (od roku 2006);

Člen Association for Studies of Nationalities ASN (2008 – 2020).

Členstvo v správnych orgánoch a čestné funkcie:

Člen Poradného výboru Splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity (2001-2006);

Člen Poradného výboru Partners for Democratic Change pre Roma integration program USAID (2003-2006);

Člen Poradného výboru National Democratic Institute pre programy politickej inklúzie rómskej menšiny na Slovensku (2005-2014);

Člen Správnej rady Zvůle práva (2008-2012).

Člen Agentúry pre podporu vedy a výskumu /APVV/, Rady pre spoločenské vedy (2010-2012).

Člen Rady Fulbright Commission na Slovensku (2010-2017);

Člen Správnej rady Willy Decius v Krakowe (od roku 2012);

Predseda Rady Ligy pro lidská práva v Brne (od roku 2014);

Člen Výberovej komisie programu SK08 Cross-border cooperation (CBC01) Nórskych a EHP fondov (2014-2017);

Predseda Dozornej rady Národného projektu Zdravé Komunity (2015-2016);

Člen Správnej rady Centra pre otvorenú politiku, Bratislava (od roku 2016);

Prezident prezídia Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín, Bratislava (od roku 2013);

Člen Správnej rady Karpatskej nadácie v Košiciach (od roku 2017);

Podpredseda Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie pri Ministerstve vnútra SR /VRAX/ (od roku 2017);

Člen iniciatívy Veda pomáha (od roku 2020);

Člen Dozornej rady Ligy pre duševné zdravie (od roku 2012).

Profesionálne skúsenosti vo verejných a reprezentačných funkciách:

Konzultant World Bank; (2000-2008, 2011-2012);

Podpredseda Monitorovacieho výboru programu JPD NUTS II na MPSVR SR (2004 – 2005);

Člen ad hoc expertnej skupiny na analýzu štúdií a výskumu cudzincov a ich komunít v Českej republike Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (2005-2009);

Člen ad hoc skupiny pripravujúcej členstvo Slovenskej republiky v Pracovnej skupine pre medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní, uchovávaní pamäte a výskumu holokaustu, Bratislava (2005 – 2007);

Člen pracovnej skupiny Rady Európy pre tvorbu stratégie “Shared Social responsibility”; (2010-2011).

Člen Národnej migračnej siete IOM (2008-2014);

Hlavný autor Stratégie rómskej inklúzie 2014 – 2020 Slovenskej republiky, prijatej vládou SR v januári 2012;

Externý poradca podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (2012-2013);

Člen Koordinačnej Rady na prípravu stratégie pre ľudské práva koordinovanú Ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (2013 – 2014);

Zástupca Slovenskej republiky v European Commission against Racism and Intolerance, human rights body of the Council of Europe v Strasbourgu (2012-2022).